Nové nariadenie o miestnych poplatkoch

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 1571 krát
Nové zákony č. 24/2004 a 218/2004 Z.z. priniesli zmeny v oblasti komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a miestnych poplatkov.
Druhý zákon zrušil poplatok zo vstupného, predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov a reklamy. Od 1. januára 2005 stráca účinnosť aj poplatok za ubytovaciu kapacitu.
Zákon č. 24/2004 určuje sadzbu poplatku za odpady na kalendárny deň a osobu a stanovuje rozmedzie - u fyzických osôb od 0,20 do 3,30 Sk (za osobu) a u právnických osôb a
podnikateľov od 0,10 až 1,60 Sk za liter odpadov.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004, ktorým sa určuje sadzba poplatku za vývoz odpadu na II. polrok 2004
- pre fyzickú osobu: 0,96 Sk za osobu a kalendárny deň, keď má v meste trvalý alebo prechodný pobyt v rodinnom dome; 1,24 Sk na osobu a kalendárny deň, keď má trvalý alebo prechodný pobyt v bytovom dome; 1,30 Sk za osobu a kalendárny deň, keď užíva alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá trvalý ani prechodný pobyt;
- pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok rovnajúci sa súčinu sadzby poplatku za 1 l odpadu, počtu litrov a počtu vývozov.
Zmenila sa tiež sadzba poplatku pri zaberaní verejného priestranstva umiestnením prenosných reklám: do 1 m2 2000 Sk a nad 1 m2 2500 Sk/ročne.
Vo VZN sú ďalej informácie o ohlasovacej povinnosti, vzniku poplatkovej povinnosti a možnosti zníženia a odpustenia poplatku.
Úplné znenie VZN je prístupné na Mestskom úrade.

Ohodnoťte článok: