Spomíname

Máj 2004 / Prečítané 2272 krát

 Dňa 3.6. 2004 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel a otec
Ján ROMAN.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Manželka Marta, synovia Denis s rodinou a Mário

 Dňa 5.6. 2004 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Ľubomír KOLLÁR.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.

 Dňa 17.5. 2004 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ.
Kto ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Ako z Tvojich očí
žiarila láska a dobrota,
tak budeš nám chýbať
do konca života.
Dňa 6.6. 2004 uplynú 4 smutné roky od chvíle, keď nás navždy tragicky opustila naša milovaná
Anitka KLAMOVÁ, rod. Bučeková.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Smútiaca rodina

 Dňa 14.5. 2004 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, dedko a pradedko
Ing. Ján PASTOR.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Smútiaca rodina

Zavrel oči srdce prestalo biť
musel zomrieť aj keď tak
veľmi chcel žiť.
Dňa 4.6. 2004 uplynie 10 rokov čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
ZdenkoPETRAKOVIČ.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, syn s rodinami a vnúčatá Martin, Romanka, Denisko, Tomáško, Lucia a Andrejka.

 Dňa 9. mája uplynuli smutné 3 roky od chvíle, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Štefan MIKOVIČ.
S veľkou láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Nezomrel ten,  kto v srdciach ostáva.

 V dňoch 18.6. a 8.9. 2004 si pripomíname 10. a 12. výročie od smrti našich drahých rodičov, starých a prastarých rodičov manželov
Terézie a Eduarda VAJKÚNYOVÝCH,
na ktorých s láskou spomínajú dcéry s rodinami.

 

 Dňa 3.6. 2004 uplynie rok, čo nás náhle opustil vo veku 56 rokov náš drahý manžel, otec a starý otec
Jozef ŠEDIVÝ.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím, tichú spomienku.
S úctou manželka


Ohodnoťte článok: