Obchodníci, nezabudnite na colný úrad!

Colný úrad / Máj 2004 / Prečítané 2107 krát
Od 1. mája 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z., podľa ktorého daňový subjekt (právnická osoba alebo fyzická osoba) zaoberajúci sa nakupovaním a predajom spotrebiteľského liehu (napr. predajne potravín, reštauračné zariadenia, bufety a pod.) sú povinné oznámiť príslušnému colnému úradu najneskôr 25. deň v kalendárnom mesiaci tieto údaje:
- počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch s uvedením dátumu nákupu a identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia, ak lieh prijíma;
- celkový počet predaných spotrebiteľských balení v kusoch s uvedením dátumu predaja, ak lieh predáva;
- počet kusov spotrebiteľského balenia v stave zásob k prvému a poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá spotrebiteľské balenie nakúpi na vlastnú spotrebu.
Ak si daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť správca dane mu uloží pokutu 50 tis. Sk.
Bližšie informácie poskytne Colný úrad Bratislava, oddelenie nepriamych daní, na t.č. 02/50 263 315, 50 263 312, 50 263 321 a 50 263 310.


Ohodnoťte článok: