MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Máj 2004 / Prečítané 1500 krát

 vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytových priestorov v objekte na ul. M.R. Štefánika 10, nachádzajúce sa na I.poschodí a to miestnosti:

- č. 101 o podlahovej ploche vo výmere 20 m2
- č. 102 o podlahovej ploche vo výmere 38 m2
- č. 103 o podlahovej ploche vo výmere 30,7 m2
- č. 104 o podlahovej ploche vo výmere 16 m2
- č. 104 a) o podlahovej ploche vo výmere 19,2 m2
- č. 105 o podlahovej ploche vo výmere 45,1 m2
- č. 106 o podlahovej ploche vo výmere 28 m2
- č. 107 o podlahovej ploche vo výmere 22 m2
- č. 108 o podlahovej ploche vo výmere 12 m2
- č. 109 o podlahovej ploche vo výmere 24 m2
- č. 110 o podlahovej ploche vo výmere 34 m2
- č. 111 o podlahovej ploche vo výmere 15,2 m2
- č. 114 o podlahovej ploche vo výmere 186 m2
- č. 118 o podlahovej ploche vo výmere 11,5 m2
Spolu o celkovej výmere 555,2 m2

Podmienky:

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

- účel nájmu (druh uvažovaných aktivít)
- číslo miestnosti/kombinácia miestnosti o ktoré má žiadateľ záujem
- minimálne nájomné je stanovené vo výške 2500 Sk/m2 + prevádzkové náklady
- ponuka nájomného - uviesť formou sadzby nájomného "Sk/m2/rok"
- doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity.

2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie, vedľa pošty) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom "VK M.R. Štefánika 10 - nebytové priestory".

4. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť na výberovom konaní dňa 14.6. 2004 o 15.00 hod. na MsÚ v Pezinku, č.dv. 12 na I. posch., s ktorými po otvorení obálok podaných prihlášok postupne absolvujú osobný pohovor s výberovou komisiou.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené žiadosti.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

8. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 11.6. 2004 o 11.00 hod.

9. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
- vykonania obhliadky nebytových priestorov na Ing. Ivana Dubeka, ved. odd. správy majetku, č.t. 033/ 6901170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk  (uskutočnené obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode v 23. týždni)
- organizačných na: Mgr. Renátu Gottschallovú, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č.t. 033/6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .Ohodnoťte článok: