MESTO PEZINOK

Máj 2004 / Prečítané 1572 krát
predá formou obchodnej verejnej súťaže nehnuteľnosť v k.ú. Viničné, parc.č. 2945 - zast. plocha o výmere 756 m2, zapísanej na LV č. 1951, využitie ktorého je určené Územným plánom obce Viničné.

Uzávierka súťažných návrhov je dňa 11.6. 2004 o 15.00 hod.
Podmienky súťaže budú zverejnené v mestskom periodiku Pezinčan, na mestskej úradnej tabuli (vo vestibule budovy MsÚ), na internete (www.pezinok.sk  ), v pezinskej televízii a budú k dispozícii na právnom oddelení MsÚ Pezinok, č.dv. 57.
Kontaktujte sa na č.t. 033/6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk , fax: 033/6412303.

Ohodnoťte článok: