MESTO PEZINOK

Máj 2004 / Prečítané 1784 krát
ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl a ZUŠ:

1. MŠ Bystrická 1, Pezinok
2. MŠ Holubyho 49, Pezinok
3. MŠ gen. Pekníka, Pezinok
4. MŠ Svätoplukova 51, Pezinok
5. MŠ Vajanského 16, Pezinok
6. MŠ Záhradná 34, Pezinok
7. ZUŠ Trnavská 1, Pezinok

Kvalifikačné predpoklady:
l odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy, ustanovená osobitným predpisom
l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
l riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady
l občianska bezúhonnosť
l vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy, školského zariadenia

Požadované doklady:
l  prihláška
l  osobný dotazník
l  profesijný životopis
l  overené doklady o vzdelaní
l  odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
l  vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, školského zariadenia

Prihlášky s dokladmi je potrebné zaslať do 4.6. 2004 poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, príp. priniesť osobne do podateľne MsÚ (na prízemí). Na obálku nezabudnite uviesť: "VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa materskej školy (ZUŠ), v ktorej sa uchádzate o funkciu".


Ohodnoťte článok: