Spominame

Marec 2004 / Prečítané 1858 krát

Veď čo iné je umrieť, než stáť nahý
vo vetre a rozplynúť sa v slnku?
A čo iné je prestať dýchať, než oslobodiť dych od jeho chaotického pohybu, potom vzlietnuť a rozplynúť
sa a tak hľadať Boha?


Dňa 8.2. 2004 sme si pripomenuli nedožité 60-te narodeniny a 27. 3. 2004 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný a drahý manžel, otec, svokor a dedko
 Ivan TICHÝ.
S veľkou láskou a úctou naňho spomínajú a zároveň všetkým tým, ktorí mu venujú chvíľku vo svojich myšlienkach, spomienkach a modlitbách ďakujú manželka Gabriela, syn Eduard a dcéra Ivana s rodinou.

Zavrel oči
srdce prestalo biť,
musel zomrieť
aj keď tak veľmi chcel žiť.


Poďakovanie
Dňa 11. 2. 2004 sme na poslednej ceste vo veku 54 rokov odprevadili nášho najdrahšieho manžela a otca
Vladimíra HASPRUNA.
Ďakujeme všetkým známym a priateľom za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Chýbaš... nezabudneme nikdy, ostávaš navždy v našich srdciach. Manželka Mária a deti.
Odišiel si náhle, nečakane a na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Chceli by sme zastaviť tú chvíľu a späť vrátiť čas. Pre nás si však nezomrel, ale spomienky na Teba zostanú navždy v nás.

 Dňa 14. marca uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
Júlia NOSKOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú deti s rodinami.

 Dňa 19. marca uplynulo 20 rokov čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Viktor MACEJKOVIČ.
S láskou spomínajú synovia s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku
.

Smrťou sa predsa život nekončí,
iba zabudnutie znamená koniec života.

Dňa 9. 4. 2004 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Eduard KLINKO.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami, vnúčatá Roman, Kamil, Pavlínka a Lenka.

 Dňa 6.3. 2004 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička
Eulália VOZNÍKOVÁ
Odišla, ale stále nám zostáva v našich srdciach.
Kto ste ju poznali, venujte jej krátku tichú spomienku.
 Smútiaca rodina

Zavrel oči, srdce prestalo biť
musel zomrieť aj keď tak veľmi chcel žiť
Dňa 3. 3. 2004 uplynul žiaľom naplnený rok, čo nás opustil milovaný manžel, otec, svokor a deduško
Ivan PÄTOPRSTÝ
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S bolesťou v srdci spomínajú
manželka, deti s rodinami a príbuzní.

 Dňa 13. marca uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila
Ernestína GRÉCOVÁ, rod. Wavrinská.
S láskou v srdci spomínajú dcéry a syn s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku.

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 30. 3. 2004 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko, pradedko
Peter POLÁK
z Pezinka. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku. Dcéry Jozefína Klačanová, Anna Chovancová,
syn Štefan Polák s rodinami.


Ohodnoťte článok: