Vykonáva sa celoplošná deratizácia

Mestský úrad / Marec 2004 / Prečítané 1827 krát
   Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 a pokynov obvodného hygienika sa má v termíne 22.3. - 30.4. 2004 vykonať v našom meste celoplošná deratizácia.
Jej cieľom je ochrana zdravia pred vznikom a šírením prenosných chorôb.
Z tohto dôvodu vyplýva pre vlastníkov pozemkov a stavieb povinnosť:
- udržiavať nehnuteľnosť v čistote, sústavne odstraňovať z nehnuteľností odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre hlodavce a iné živočíchy;
- prostredníctvom príslušnej firmy alebo osoby vykonať deratizáciu;
- vlastník malej nehnuteľnosti (rod. dom, rekreačná chata a i.) môže deratizáciu vykonať aj sám, ale pri kontrole sa musí preukázať dokladom o nákupe deratizačného prípravku.
Kontrolu plnenia povinností zabezpečuje Mesto Pezinok. Za ich nedodržanie môže byť uložená pokuta.

Ohodnoťte článok: