MESTO PEZINOK

Február 2004 / Prečítané 1687 krát

v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, s poukazom na zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsadzuje voľné  pracovné miesto

METODIK ŠKOLSKÉHO ÚRADU
(oddelenie školstva a sociálnych vecí)


Požiadavky:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre niektorý druh alebo typ školy (vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, v znení neskorších predpisov
- min. 5 rokov predagogickej praxe
- znalosť zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- práca s PC
- bezúhonnosť.
Možný nástup 15. 3. 2004, prípadne dohodou.
Žiadosti so životopisom zasielajte do 7.3. 2004 poštou na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk .


Ohodnoťte článok: