Príprava Aktualizácie územného plánu mesta

Mestský úrad / Február 2004 / Prečítané 1825 krát
  V tomto roku sa pripravuje aktualizácia územného plánu mesta Pezinka (ÚPN), ktorý bol posledne aktualizovaný v roku 2002. Celkovým stavom ÚPN sa zaoberala Mestská rada na svojom výjazdovom zasadnutí v Liptovskom Jáne, na ktorom vzniesla svoje pripomienky, ďalšie požiadavky uvedené v zozname prišli od občanov a organizácií. Tento zoznam je rámcový, možno ho upraviť a rozšíriť. V rámci pripomienkového konania v zmysle zákona sa bude prihliadať na návrhy a požiadavky občanov.
1. V celej zóne za železničnou traťou vylúčiť funkciu bývania. Celá zóna bude len ako podnikateľská a priemyselná. Na ulici Za dráhou (bývalá záhradná škôlka) vylúčiť výstavbu rodinných domov. Akceptovať požiadavku firmy BATEA na rozšírenie podnikateľskej zóny v smere na Talihof. Opätovne uvažovať o budovaní podnikateľskej zóny Lazarňa.
2. Zmena funkčného využitia časti pozemkov na Rozálke.
3. Panholec - zmena funkčného využitia na podnikateľskú zónu.
4. Nová jama.
5. Zmena funkčného využitia priestoru bývalého OSAN-u. Zmena funkcie na bývanie.
6. Preklasifikovanie - zmena funkčného využitia bodov Glejovka, pri Glejovke, Dolná tehelňa.
7. Zmena funkčného využitia pozemku pred Daňovým úradom.
8. Zmena funkčného využitia - trojuholník medzi Unigalom a cestou do Kučišdorfskej doliny.
9. Garáže - funkčné zladenie predpokladaných plôch na výstavbu garáží.
10. Grinava - zmena funkčného využitia - pozemky trojuholník medzi starou a novou cestou, priznať pôvodnú funkciu.
11. Grinava - Orešné, priznať funkciu bývania na časť, na ktorú bol vydaný § 7 KÚ v Bratislave.
12. Cintorín v Pezinku - zmena funkčného využitia získaných pozemkov.
13. Rekreačná oblasť Leitne - prekvalifikovať iba na rekreačnú oblasť s vypustením postupného prechodu na trvalé bývanie.
14. Rekreačná oblasť Leitne - zrušiť definíciu časti územia "na dožitie".
15. Nová chatová oblasť - pokračovanie Kučišdorfskej doliny.
16. Chatová oblasť Pod priehradou.
17. Záhradkárska oblasť Drevoindustria, priznanie funkčného využitia záhradkárskej osady.
18. Záhradkárska oblasť za býv. OSP, priznanie funkčného využitia záhradkárskej osady.
19. Záhradkárska oblasť pri Malackej ceste, priznanie funkčného využitia záhradkárskej osady.
20. Záhradkárske osady - Dolná tehelňa a Glejovka.
21. Stavby extravilán, účelové poľnohospodárske stavby, vinica a orná pôda.
22. Obchvat II/502.

Ohodnoťte článok: