MESTO PEZINOK

Február 2004 / Prečítané 1571 krát

 vyhlasuje
výberové konanie

   v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na obsadenie miesta riaditeľa Podniku bytových služieb, s.r.o. v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Zakladateľ:
MESTO PEZINOK, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
   Funkcia: riaditeľ Podniku bytových služieb, s.r.o. Pezinok, so sídlom Obrancov mieru č. 51, Pezinok
   Kvalifikačné predpoklady: bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie technického smeru
   Iné kritériá a požiadavky: riadiace a organizačné schopnosti, orientácia v problematike tepelného hospodárstva (prax v danej oblasti), práca s PC, vodičský preukaz
   Požadované doklady: curriculum vitae, doklad o ukončení štúdia, odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne (s uvedením spiatočnej adresy poprípade tel. čísla) do 19.3. 2004 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla: "
Výberové konanie riaditeľ Podniku bytových služieb v Pezinku".


Ohodnoťte článok: