Školské obvody pre základné školy

hf / Február 2004 / Prečítané 1887 krát
  Mestské zastupiteľstvo prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 o určení školských obvodov pre základné školy v Pezinku:

Základná škola na Holubyho ul.:
Ulice: Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Záhradná, M.R. Štefánika, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Kollárova, Jesenského, Za koníčkom, Kučišdorfská dolina, Bernolákova 1 - 47, Za hradbami 3 - 15, Hrnčiarska.

Základná škola na Fándlyho ul.:
Ulice: Fándlyho, Obrancov mieru, 1. mája, Mierova, Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova od č. 47 vyššie, Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Bystrická, Bratislavská, Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská, Kukučínova.

Základná škola Pezinok-Orešie:
Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Gróbska cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Slnečné údolie, Leitne, Podhorská, Vincúrska, Kamenica.

Základná škola Na bielenisku:
Ulice: Muškátova, Rulandská, Silvánova, Hroznova, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, F.P. Drobiševa, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlanská, Banícka, Bottova, Bokesova, Na bielenisku.

Základná škola na Kupeckého ul.:
Ulice: Svätoplukova, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Malokarpatská, Reisinger, Malacká cesta, Krížna, Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova, Gogoľova.

Súčasná legislatíva umožňuje, aby žiak plnil povinnú školskú dochádzku aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
Prijatie žiaka do inej školy sa musí prerokovať so zástupcom žiaka, pričom sa musí dbať aby dochádzka do školy mimo obvodu trvalého bydliska nespôsobovala žiakovi ťažkosti. Riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý, to oznámi riaditeľovi ZŠ v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko.


Ohodnoťte článok: