Investície do kanalizácie

Milan Oravec / Február 2004 / Prečítané 1698 krát
Primátor mesta sa 28. januára zúčastnil na stretnutí s predstaviteľmi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, na ktorom sa oboznámil s plánom investičnej výstavby na rok 2004, ktorý zahŕňa u väčších investičných akcií výhľad až do roku 2006.
Pre Pezinok z neho vyplýva veľmi potešiteľná informácia, že získame zo šiestich vidieckych okresov Bratislavského kraja najväčšiu finančnú dotáciu 153 miliónov korún. Z tejto sumy má byť preinvestovaných 10 miliónov v tomto roku.
V najbližších mesiacoch sa definitívne rozhodne, či bude Bratislavská vodárenská spoločnosť rekonštruovať čistiareň odpadových vôd v Pezinku alebo sa plánované prostriedky použijú na vybudovanie jedného veľkého kanalizačného zberača, ktorý sa pracovne nazýva Podkarpatská kanalizácia. Tento projekt, o ktorom sme už informovali, dalo vypracovať mesto Pezinok a nové vedenie BVS si ho osvojilo.
"Všetci dobre vieme, že dnešná kapacita čističky odpadových vôd už nestačí, ale napriek tomu sa v Pezinku veľa stavia. Všetky nové a zrekonštruované objekty treba pripájať na kanalizáciu. Pred pár dňami sme preto s BVS rokovali aj o pripojení nových rodinných a bytových domov a firiem," povedal nám primátor Oliver Solga.
V tomto roku sa takisto vykonajú najnutnejšie opravy kanalizácie v častiach, kde sa vyskytujú najväčšie havárie. Mesto odovzdalo BVS kompletný monitoring v písomnej i obrazovej podobe. Všetky práce sú odsúhlasené. Ich financovanie bude zabezpečené zo združených prostriedkov, ktoré vytvorí mesto a dotknuté firmy.
Z investičných prostriedkov sa v tomto roku začne rekonštrukcia hlavných kanalizačných zberačov. V septembri 2006 by mala byť čistička odpadových vôd zrekonštruovaná alebo by mala byť realizovaná druhá alternatíva, ktorou je napojenie na Podkarpatskú kanalizáciu.