Desať rokov Obchodnej akadémie

oa-mo / December 2003 / Prečítané 2771 krát

Riaditeľ školy PaedDr. František Hotový víta účastníkov slávnostnej akadémie pri príležitosti 10. výročia školy.   Pezinská Obchodná akadémia oslávila 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa 5. decembra konalo v budove školy slávnostné zhromaždenie za účasti pracovníkov, zástupcov Rady školy a Rodičovskej rady a početných hostí.
Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ školy PaedDr. František Hotový. Oboznámil prítomných s históriou školy, jej výsledkami a poslaním. Obchodná akadémia je najmladšou strednou ško
lou v Pezinku a hoci má len krátku desaťročnú históriu, dosiahla už výrazné vyučovacie výsledky. Úspešnú prácu Obchodnej akadémie vo svojich vystúpeniach ocenili aj primátor mesta Pezinka Oliver Solga a vedúci odboru školstva Krajského úradu v Bratislave Bohuslav Papánek.
Program akadémie spestrili svojimi vystúpeniami terajší žiaci a absolventi školy. Vystúpenie spevákov, hudobníkov, kulturistov, karatistov a ďalších odmenili prítomní potleskom.

   Obchodná akadémia (OA) v Pezinku začala svoju činnosť od 1. septembra 1993, keď vystriedala dievčenskú odbornú školu. V prvom roku mala 102 žiakov, asi dvadsať percent boli chlapci. Na začiatku sídlila v SOU na Komenského ulici, v roku 1995 sa presťahovala do provizórnych priestorov bývalej Materskej školy na Komenského ulici. Definitívnym sídlom Obchodnej akadémie sa 2. decembra 1996 stala zrekonštruovaná administratívna budova bývalého Okresného stavebného podniku na Myslenickej ulici.
Prví maturanti opustili školu v roku 1997. Bolo ich sto. Odvtedy štúdium ukončilo 631 žiakov.
Obchodná akadémia je strednou odbornou školou špecializujúcou sa na všetky ekonomické predmety, vrátane informatiky. Má celoslovenskú pôsobnosť, pričom väčšina žiakov pochádza z okresov Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava a Trnava. V súčasnosti OA navštevuje 373 žiakov, z toho 78 chlapcov. Na škole vyučuje 28 interných a externých pedagógov. Absolventi nájdu uplatnenie v praxi v ekonomickej oblasti v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch na úsekoch: organizácia a technika riadenia, manažment, marketing, účtovníctvo, zásobovanie a odbyt, personalistika, financie, hospodárska správa, služby vo vedení administratívy, podnikateľská a obchodná činnosť.
Absolventi školy sú pripravení aj na vysokoškolské štúdium, najmä na ekonomickú univerzitu.
Škola sa zapája do jazykových a matematických olympiád, súťaží v písaní na stroji a počítači, cvičných firiem, v účtovníctve, v aplikovanej ekonomike a do všetkých športových súťaží, organizovaných v meste, okrese a kraji.
   Obchodná akadémia umožňuje svojim žiakom, aby si vedomosti z odborných predmetov získané počas štúdia, prehĺbili vo voliteľnom predmete cvičná firma. Žiaci majú k dispozícii moderne zariadené priestory, tak ako v reálnej firme - kancelársky nábytok, počítače, kopírovací stroj a pod. Cvičná firma má základné oddelenia, a to: riaditeľ, sekretariát a právne oddelenie, personálne oddelenie, obchodné oddelenie, marketing a reklama a obchodné oddelenie, v ktorých žiaci simulujú firemný život. Cvičná firma podporuje rozvoj tzv. kľúčových kvalifikácií, ako je tímovosť, samostatnosť, zodpovednosť, tvorivosť, rozvoj schopnosti spolupráce a prezentácie výsledkov, žiaci sa učia reagovať na problémové situácie.
Dôležitou súčasťou štúdia na Obchodnej akadémii je vyučovanie cudzích jazykov, ktorých sa vyučuje päť - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielský jazyk a ruský jazyk. Výbornou motiváciou pre žiakov boli jazykovo-tematické exkurzie, napr. do Rakúska, Nemecka, Francúzska a Chorvátska.
Za to, že sa žiaci učia v dobrých podmienkach patrí vďaka rodičom žiakov, rodičovskej rade a niektorým podnikateľom, ktorí škole finančne pomáhajú.

Ohodnoťte článok: