Rokovanie Mestského zastupiteľstva

Milan Oravec / December 2003 / Prečítané 1999 krát
V piatok 12. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Najdôležitejšími bodmi vyše šesťhodinového rokovania boli rozpočet Mesta a mestských organizácií na rok 2004, plán tvorby a čerpania fondov v budúcom roku, Všeobecne záväzné nariadenia o určení sadzieb a určení sadzieb dane z nehnuteľnosti, o miestnych poplatkoch, o poskytovaní sociálnych služieb, o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia.
Poslanci schválili tiež plán kontrolnej činnosti, návrh koncepcie školstva do roku 2006, plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na rok 2004, vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky a výšku ich odmien, odvolanie riaditeľky MŠ Orešie, zrušenie Strediska školských služieb. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj podnikateľský zámer spoločnosti Grand hotel Pezinok a rozšírenie partnerských miest o chorvátske mesto Velika Gorica.
V rámci interpelácií poslancov vystúpilo osem poslancov, ktorí vzniesli pripomienky najmä k problémom v doprave.
O niektorých materiáloch, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo bližšie informujeme na inom mieste. K niektorým sa vrátime v budúcom čísle.

Ohodnoťte článok: