Novelizácia VZN o miestnych poplatkoch

December 2003 / Prečítané 2060 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 12. decembra prijalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 9/2003, ktorým sa novelizovalo VZN č. 6/2003 o miestnych poplatkoch.
V novelizovanom VZN sú odstránené legislatívne nedostatky týkajúce sa definovania pojmu "verejné priestranstvo" s presnou špecifikáciou ulíc a vylúčenia poplatkov za užívanie hrobového miesta z poplatkov na záber verejného priestranstva. Platby za hrobové miesta bude samostatne riešiť Cintorínsky poriadok.
Súčasťou novely VZN o miestnych poplatkoch je aj úprava sadzieb miestnych poplatkov za užívanie verejného priestranstva a za odpady. K úpravám sa pristupuje z dôvodov všeobecného nárastu nákladov vo všetkých oblastiach života. Tieto poplatky sa v Pezinku dlhodobo nezvyšovali.

Úpravy sa týkajú:
užívanie verejného priestranstva
- základná sadzba poplatku sa zvyšuje zo 4 na 8 Sk za m2 a deň
- poplatok v centre mesta sa zvyšuje zo 6 na 10 Sk za m2 a deň
- sadzba pre skládky tuhého paliva a za umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov je:
l odpratanie do 3 dní sa zvyšuje z 3 na 5 Sk za m2 a deň (všetky 3dni)
l odpratanie nad 3 dni sa zvyšuje zo 4 na 8 Sk za m2 a deň
- poplatok za rozkopávku miestnej komunikácie, parkovacích plôch a zelene:
l pre právnické osoby a fyz. osoby - podnikateľov = 8 Sk za m2/deň
l pre fyzické osoby - nepodnikateľov = 4 Sk za m2 a deň
- sadzba za zabratie verejného priestranstva reštauračnými a pohostinskými zariadeniami je 100 Sk za každý začatý mesiac za jeden stôl so 4 stoličkami (doteraz 500 Sk za sezónu máj-október)

- sadzba poplatkov za odpady sa mení:
- pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie u osôb prihlásených na trvalý alebo prechodný pobyt v bytovom dome sa zvyšuje z 350 na 450 Sk a v rodinnom dome z 250 na 350 Sk (na osobu a rok).


Ohodnoťte článok: