MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / November 2003 / Prečítané 2102 krát

PONÚKA

na prenájom nebytový priestor v zrekonštruovanej Starej radnici na ul. M.R. Štefánika 1 v Pezinku a to miestnosť č. 213 - 214 o podlahovej ploche 51,45 m2, v lukratívnych reprezentačných priestoroch na prvom nadzemnom podlaží.


Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných aktivít),
- ponuka nájomného - uviesť formou sadzby nájomného Sk/m2/rok,
- doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie vedľa pošty) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom Stará radnica - miestnosť č. 213 - 214.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené žiadosti.
5. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
6. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.
7. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 18.12. 2003 o 11.00 hod.
8. Podrobnejšie informácie v tejto veci na požiadanie podá a na otázky organizačného charakteru odpovie Mgr. Renata Gottschallová (tel. 033/6901 121, fax: 033/641 2303, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk ).


Ohodnoťte článok: