MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / November 2003 / Prečítané 2104 krát

 vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytových priestorov
v budove na Radničnom nám. č. 9,
nachádzajúcich sa na I. poschodí a to miestností:

- č. 32 a 33 o podlahovej ploche vo výmere 28,10 + 22,90 m2, spolu 51 m2;
- č. 34 o podlahovej ploche vo výmere 21,70 m2.

---------------------------------------------------

Podmienky:
1.
Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných aktivít);
- ponuka nájomného - uviesť formou sadzby nájomného "Sk/ m2/rok". Ponuka nájomného by mala byť na úrovni sadzieb uplatňovaných v súčasnosti v centrálnej zóne mesta Pezinok;
- doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie, vedľa pošty) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom Radničné nám. č. 9 - miest č. 32, 33 alebo Radničné nám. č. 9 - miest. č. 34.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené žiadosti.
5. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
6. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.
7. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 18.12. 2003 o 11.00 hod.
8. Podrobnejšie informácie v tejto veci na požiadanie podá a na otázky organizačného charakteru odpovie Mgr. Renata Gottschallová (tel. 033/6901 121, fax: 033/641 2303, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk ).