Poslanci MsZ odmietli protest prokurátora

Milan Oravec / November 2003 / Prečítané 2193 krát
V stredu 5. novembra sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku s dvoma bodmi programu - prijatie stanoviska k protestu prokurátora a návrh na odvolanie riaditeľky Materskej školy Orešie. Diskusia k obom bodom programu bola bohatá a chviľami aj dramatická.
foto: Pezinsko   Krajská prokuratúra Bratislava dňa 2. októbra 2003 zaslala Mestu Pezinok protest prokurátora proti § 3 odst. 2 a § 5 odst. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 2/97 o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 15/2000 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Pezinka č. 5/2002, s požiadavkou na ich zrušenie.
Mestský úrad v Pezinku na základe požiadavky MsZ zabezpečil právnu analýzu a stanoviská architektov Ing. Ivana Móra a Ing. Štefana Minárika z Agencie urbanizmu a architektúry Bratislava a advokáta JUDr. Ludvíka Dohnala. Menovaní sa nazdávajú, že protest prokurátora možno odmietnuť. S iným iniciatívnym návrhom na riešenie prišiel viceprimátor Ing. Juraj Pátek, ale nezískal u poslancov dostatočnú podporu.
Po dlhšej debate poslanci rozhodli, že protestu prokurátora nevyhovejú, aj keď možno očakávať, že problém skončí na Ústavnom súde SR.
Ďalším bodom rokovania bol návrh na odvolanie riaditeľky Materskej školy Orešie - Anny Krasňanskej, ktorý vzišiel z Rady školy zo dňa 3. novembra 2003. Poslanci s odvolaním riaditeľky zatiaľ nesúhlasili a vyžiadali si vykonanie štátnej školskej inšpekcie, ktorá má posúdiť činnosť riaditeľky a situáciu na tejto škole.

Ohodnoťte článok: