PREMENY PEZINKA

Vladimíra Büngerová / September 2003 / Prečítané 2704 krát
Vinobranie je sviatkom oslavujúcim víno a koniec ťažkej práce vo vinohradoch. Ulice mesta sa v tomto období naplnia domácimi, návštevníkmi z celého Slovenska i zo zahraničia. Všetkým je určená výstava pod tajuplným názvom Premeny mesta Pezinok v Malokarpatskom múzeu. Výstava je zameraná najmä na architektúru, ale aj sprievodné javy s ňou súvisiace, na ľudí v meste, v ich domovoch, na, architektonické detaily a doplnky v premenách času.
Typickou architektúrou Pezinka sú meštianske domy predovšetkým zo 17. storočia, ktoré sú pomerne zachované. I keď mnohé z nich podľahli zubu času a hlavne novým trendom v architektúre. Vinohradnícke domy sú zaujímavé svojimi fasádami, vlastne len vo výnimočných prípadoch - ako je tzv. Turecký dom na námestí, alebo budova Malokarpatského múzea. Majú krásne zachovalé kamenné vstupné portály, vikiere na krakorcoch, kamenné šambrány okolo okien, atika apod. No veľmi zaujímavými priestormi sú dvory, ktoré bežnému návštevníkovi bývajú utajené. Typ meštianskych domov v Pezinku bol prejazdný pre vozy, kvôli prevážaniu a privážaniu materiálu.

Časť námestia s meštianskymi domami, dnes už neexistujúca, ktorú nahradil hotel Grand. V horných priestoroch sa nachádzali obytné priestory a v spodných častiach obchody a dielne remeselníkov.

   Ďalšími zaujímavými priestormi vinohradníckych domov sú pivnice, využívané na skladovanie a dorábanie vína, na obchodovanie a degustácie. Pivnice a dvory ako srdcia meštianskych domov sú ukryté za jednoduchými fasádami vinohradníckych domov. Časť týchto pohľadov, predovšetkým do dvorov odkryjú fotografie a kresby na spomínanej výstave.
Zaujímavou časťou výstavy je pohľad na Pezinok na starých vedutách grafických listoch od rôznych autorov. Týchto dokumentov sa zachovalo málo, no napriek tomu sa podarilo časť z nich prezentovať na výstave. Taktiež sa stretnete na výstave s historickými pohľadnicami z konca 19. a zo začiatku 20. storočia. Práve na nich je vidieť aj budovy a časti ulíc a námestia, ktoré už neexistujú... Podľahli novým požiadavkám doby a potrieb človeka v období tzv. socialistickej výstavby. Historické pohľadnice zo súkromných zbierok a zo zbierok Malokarpatského múzea v Pezinku neodkrývajú len stavby, ale aj atmosféru začiatku minulého storočia a v prvej polovici tohto storočia. Typické obchodíky, vývesné tabule s menami majiteľov, ktoré sú frekventované aj dnes, ale aj s menami odvial čas.
Okrem dokumentov (fotografií, pohľadníc, kresieb, grafík a pod.) na výstave budú prezentované aj modely jednotlivých architektonických pamiatok - renesančná radnica, zámok, pôvodne stredoveký vodný hrad, gotický farský kostol, renesančné meštianske domy - tzv. Turecký dom a budova Malokarpatského múzea. Ide o stavby, ktoré existujú, ale modely umožňujú vnímať ich jedinečnosť a architektonickú skladbu v iných rozmeroch. Zaujímavým príspevkom v trojdimenzionálnom modeli bude budova synagógy, ktorá bola zbúraná r. 1957. Prechádzka výstavou odkryje mnohé pohľady, ktoré už nejestvujú, príbehy stavieb, ktoré boli významné svojimi obyvateľmi a už jednoducho nie sú dom Jána Zigmundíka, rodiny Jamnických, dom Šteberlových a pod.

   Pohľad na časť Pezinka z veže tzv. dolného kostola, záber odkrýva podobu Potočnej ulice v Pezinku v prvej polovici 20. storočia s typickými meštianskymi vinohradníckymi domami. Časť domov sa tam začala búrať koncom šesťdesiatych rokov.

   Doplnením bude aj premietanie filmu z augusta roku 1966 od neznámeho amatérskeho filmára. Napriek amatérskemu záznamu sprostredkúva predovšetkým atmosféru v druhej polovici šesťdesiatych rokov. Časť filmu zachytáva aj v úplnej podobe Potočnú ulicu s typickým trhom v jedno nedeľné odpoludnie. Bez ruchu a bez trhovníkov, no napriek tomu odkrýva už dávno stratenú atmosféru tejto zničenej ulice.
Pre obraznosť, sme si vybrali dve pohľadnice na priblíženie premien Pezinka, ktoré odhaľujú známe i menej známe mestské zákutia s typickou atmosférou tej ktorej doby.
Výstava potrvá do 31. januára 2004.


Ohodnoťte článok: