Spomíname

September 2003 / Prečítané 1997 krát

Dňa 13. 9. 2003 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Štefan KOSTEREC
S láskou spomínajú manželka, syn s rodinou, nevesta a vnúčatá.

Dňa 16. 9. 2003 uplynie rok,
čo nás navždy opustila naša mamička
Katarína CAGANOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéra Marika s manželom Jozefom a dcéra Ľudmila Táborová.

Tak tíško odišla duša tvoja, nestihol si povedať ani zbohom rodina moja. Jediná nádej našu bolesť hojí, že pán Boh nás znovu spojí.
Dňa 17. 9. 2003 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko, švagor a brat
Jozef IDEŠIC
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka Anna, syn Vladimír s rodinou a dcéra Jozefína s rodinou.

Dňa 27. 9. 2003 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal DUBEK
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 29. 9. 2003 uplynul rok, čo nás navždy opustil
MUDr. Ľubor ŽIGO, CSc.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme. Všetci príbuzní, priatelia a kolegovia.

Dňa 27. októbra 2003 uplynú tri roky čo nás navždy opustila naša drahá a milujúca sestra a teta
Helena STACHOVÁ  rod. Kerkešová.
Kto ste ju poznali venujte jej prosím tichú spomienku. S láskou spomínajú sestra Mária a neter Oľga s rodinou.

S bolesťou v srdci spomíname na najsmutnejší deň v živote, keď nás 22. septembra 2002 vo veku 42 rokov, navždy opustil náš milovaný
Jaroslav BOĎA
z Pezinka.
Tá rana v srdci stále bolí, a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami.
V spomienkach navždy ťa máme a s láskou spomíname.
Manželka Estera, dcéra Zuzka,
matka Irena a ostatná smútiaca rodina

Dňa 15.10. 2003 uplynie 13 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ing. Dominik RUŽA.
Za tichú spomienku ďakujú rodičia, manželka a dcérka Dominika

Dňa 25.9. 2003 by sa dožil 50-ich rokov náš manžel, brat a syn
Jozef FRANKO
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S úctou a láskou spomínajú manželka, brat a matka.


Ohodnoťte článok: