MESTO PEZINOK - predá formou obchodnej verejnej súťaže

September 2003 / Prečítané 1579 krát
nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok na Jesenského ul. 15, parc. č. 3050 - zast. plocha o výmere 570 m2, zapísanej na LV č. 2617 a parc. č. 3051 - záhrada o výmere 602 m2 zapísanej na LV č. 2617.
Uzávierka súťažných návrhov je 10.10. 2003 o 15.00 hod.
Podmienky súťaže budú zverejnené na mestskej úradnej tabuli (vo vestibule budovy MsÚ), na internete (www.pezinok.sk ) a budú k dispozícii na právnom oddelení MsÚ Pezinok č. dv. 57).
Kontaktujte sa na č.t. 033/ 6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk , fax: 033/6412303.Ohodnoťte článok: