Vo vládnom návrhu sa s obvodným úradom v Pezinku ráta

September 2003 / Prečítané 1607 krát
Vláda schválila návrh zákona, podľa ktorého má k 1. januáru 2004 dôjsť k zrušeniu 79 okresných úradov. Majú ich nahradiť obvodné úrady a úrady špecializovanej štátnej správy. Časť agendy má byť prenesená na obce.

Podľa tohto návrhu má na Slovensku vzniknúť 46 obvodných úradov (ObÚ), teda podstatne menej, ako je dnes okresných úradov. Sídla ObÚ sa vyberali podľa dostupnosti pre obyvateľov.
Aj keď tento vládny návrh musí ešte schváliť Národná rada a možno predpokladať, že pri jeho prejednávaní dôjde k niektorým zmenám, predsa nás zaujímalo, aké riešenie sa pre náš okres navrhuje. Hlavne sme chceli vedieť či obvodný úrad v Pezinku vôbec bude. S touto otázkou sme sa vybrali za prednostom Okresného úradu Mgr. Jozefom Vladom.
- V návrhu, s ktorým som sa mal možnosť oboznámiť, sa Pezinok ako sídlo obvodného úradu uvádza. Mala by tu byť tiež špecializovaná štátna správa.
l Akú agendu budú vlastne obvodné úrady spravovať?
- Majú pôsobiť na úsekoch, ktoré patria pod ministerstvo vnútra - a to všeobecná vnútorná správa štátu, živnostenské podnikanie, civilná ochrana, obrana a bezpečnosť štátu, hospodárska mobilizácia a správa štátneho majetku a mimosúdnych rehabilitácií. Taktiež vedenie registra spoločenstiev vlastníkov bytov, poistenie motorových vozidiel, dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby, životné prostredie, územné plánovanie, poľnohospo- dárstvo, pozemkové úpravy, lesné hospodárstvo, poľovníctvo a rybárstvo, pozemné komunikácie, zdravotníctvo a mládež.
l Zrejme sa bude meniť štruktúra úradu i počet zamestnancov...
- Samozrejme, na toto sa pripravujeme. Mal by sa znížiť aj počet pracovníkov, čo je vlastne cieľom reformy štátnej správy. Konkrétne informácie k tomuto je však ešte ťažko uviesť, lebo niektoré veci sa stále ešte upresňujú. Na úrovni okresného úradu sme ustanovili komisiu, ktorá bude plniť pokyny, ktoré nám dáva ministerstvo. Našou úlohou je zabezpečiť hladký a bezproblémový prechod kompetencií z okresného úradu na novovytváraný obvodný úrad.
l Spomínali ste, že tu bude aj tzv. špecializovaná štátna správa...
-
Mal by to byť Územný štátny úrad sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti. Tvorili by ho terajší Odbor sociálnych vecí Okresného úradu a Okresný úrad práce. Tieto úrady budú riadené ale ministerstvami, podľa rezortnej príslušnosti.
l V ktorej budove bude sídliť obvodný úrad?
- Je to podstatná otázka. Zatiaľ ostáva v platnosti jestvujúci stav, budeme ho však musieť perspektívne riešiť. Teraz je Okresný úrad v prenajatej budove od mesta na Štefánikovej ul. č. 10 a má vlastnú budovu na Štefánikovej 15. Našim prvoradým záujmom je dostavať rozostavanú budovu na bývalom kúpalisku. Do tejto budovy by potom bolo možné sústrediť všetky úrady štátnej správy v Pezinku, vrátane katastrálneho úradu a špecializovanej štátnej správy, ktoré v súčasnosti sídlia v iných budovách. Nevieme však ešte či nám budú na dostavbu vyčlenené prostriedky. V prípade, že sa tak nestane, môj názor je, aby sme rozostavanú budovu odpredali. Je tu ešte šanca aj na iné zaujímavé riešenie, o ktorom je ale zatiaľ predčasné hovoriť.