Na prahu nového školského roka

Ing. Ľubomír Macháček / August 2003 / Prečítané 1719 krát
V období prípravy nového školského roka je potrebné uvedomiť si, že výchova a vzdelávanie v našich školách bude viac než kedykoľvek predtým determinovaná ekonomickými podmienkami. Redukcia záujmu spoločnosti na výnosné podnikanie, obchod, peniaze, zvyšovanie osobnej spotreby a prestíže v ostatnom období je síce pochopiteľná, ale na druhej strane nemožno poprieť, že jej vplyvom došlo k negatívnym zmenám v oblasti životného štýlu a preferencie hodnôt. Aj o ľudských hodnotách, ich hierarchii a potrebe je naša každodenná práca s deťmi, lebo práve škola v spolupráci s rodinou má možnosť najintenzívnejšie a najemotívnejšie ovplyvňovať názory, záujmy, cit, vôľu, tvorivosť a ďalšie kvality detskej osobnosti.
Vyučovanie a s ním súvisiace materiálno-technické potreby škôl a učiteľov by mali byť uspokojivo zabezpečené v rozpočtoch škôl. Prax je, žiaľ, iná. Štát nemá dosť peňazí nielen pre zdravotníctvo, kultúru, školstvo, ale aj iné dôležité rezorty a o blasti života spoločnosti. Dá sa však bez moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky deti zaujať a prístupnou formou im priblížiť čo všetko majú a môžu vedieť? Je možné spoliehať sa na to, že aj bežné prevádzkové problémy škôl budú riešiť sponzori a rodičia žiakov?
Pomoc sponzorov škole je nepochybne dôležitá, ale mala by byť zameraná na mimovyučovacie a mimoškolské aktivity žiakov a učiteľov. O aktivity tohto druhu majú deti veľký záujem. V rozpočtoch škôl však na ne nie sú vyčlenené potrebné finančné prostriedky. Bez pochopenia a pomoci sponozorov by takéto akcie pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín neboli prístupné vôbec.
V Základnej škole Pezinok-Orešie (Grinava), sa nám vďaka pomoci niektorých organizácií a rodičov žiakov podarilo v závere školského roka pripraviť niekoľko mimoškolských akcií, o ktorých môžeme povedať, že pozitívne vplývali na výchovu a vzdelávanie. Naše poďakovanie patrí Mestskému úradu v Pezinku, ktorý našej škole zo svojho rozpočtu poskytol finančný príspevok a tým umožnil, aby sa aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mohli zúčastniť na divadelnom predstavení Stačí povedať nie, (divadelná kompozícia o fenoméne drogovej závislosti), v divadle Schola Ludus a na výstave kvetín Flóra v Bratislave. Pri príležitosti osláv MDD sme s finančnou pomocou výboru rodičovského združenia organizovali pre žiakov karneval a návštevu hudobno-zábavného výchovného programu Korene súčasnej hudby v Dome kultúry v Pezinku. S pomocou TJ Sokol Pezinok - oddiel orientačného behu sme v júni na našej škole organizovali preteky v orientačnom behu žiakov, ktorých finančné zabezpečenie nám pomohol vyriešiť zo svojich prostriedkov výbor rodičovského združenia pri našej škole.
Mestská polícia v Pezinku v spolupráci s mestskou políciou Piešťany v období hlavných školských prázdnin organizovala v dvoch turnusoch pre vybraných žiakov zo základných škôl v Pezinku športovo-výchovný tábor v kaštieli v Lúke nad Váhom. Túto skutočne peknú myšlienku je potrebné vyzdvihnúť, lebo pobyt detí v prírode bol v plnej výške hradený z prostriedkov Mesta Pezinok. Pri výbere detí sme zohľadňovali aktivitu a zapojenosť do projektu Správaj sa normálne, ktorý na našej škole veľmi úspešne realizuje Mestská polícia v Pezinku, ale aj sociálne pomery v rodinách. Vďaka obetavosti a ochote príslušníkov mestskej polície mohli aj deti zo sociálne slabších rodín príjemne a užitočne stráviť týždeň prázdnin v prírode.
Mimoškolská a záujmová činnosť pomáha formovať a dotvára atmosféru školy. Prostredie v škole, jej klíma, je podľa našich žiakov významným činiteľom ovplyvňujúcim ich pohodu, vzťah ku škole a učeniu vôbec. Svedčí o tom aj skutočnosť, že pri hodnotení úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré pod názvom MONITOR 9 zabezpečoval celoplošne vo všetkých ZŠ na Slovensku Štátny pedagogický ústav v Bratislave, bola naša škola hodnotená veľmi dobre. Veľmi dobrá úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka ZŠ Pezinok - Orešie zo slovenského jazyka sa ukázala aj pri tematickej školskej inšpekcii v máji 2003. Za úspechmi našich žiakov a dobrým hodnotením činnosti našej školy je práca zamestnancov školy, ale aj ústretovosť a dobrá spolupráca so samosprávnymi orgánmi na škole.
Zamestnancom školy, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa s dobrým úmyslom pomôcť, zapojili do pedagogického procesu v našej škole, ďakujem a prajem v novom školskom roku veľa zdaru, úspechov a trpezlivosti v každodennej práci i v osobnom živote.

Ohodnoťte článok: