Urbanistický vývoj Pezinka

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Júl 2003 / Prečítané 1830 krát
  Existenciu mesta či obce vnímame úplne samozrejme. Ako však vznikli? Ako napríklad vzniklo mesto Pezinok? Prvá písomná zmienka o "terra Bozen" pochádza z roku 1208. Ide o donačnú listinu kráľa Ondreja II., ktorou daroval územie, ktoré je dnes stotožnené s chotárom mesta Pezinok, nitrianskemu županovi Tomášovi, zakladateľovi rodu grófov zo Sv. Jura a Pezinka. Napriek tomu, že viacerí historici predpokladajú, že územie Pezinka bolo v tom čase osídlené, písomnú zmienku o existencii dediny Pezinok máme až z druhej polovice 13. storočia, z obdobia tesne po tatárskom vpáde. Slovanské hradisko, ktoré by malo byť podľa predpokladov predchodcom dnešného Pezinka sa dodnes nepodarilo objaviť a tak sa pri skúmaní vývoja Pezinka môžeme riadiť len faktami, ktoré máme priamo z historického jadra mesta. A tu sa nám vynára viacero možností.
Ak by sa potvrdila tradícia, ktorá kladie vznik farského kostola do konca 12. storočia, môžeme predpokladať, že tu ešte pred príchodom šľachtického rodu grófov zo Sv. Jura a Pezinka existovala stredoveká dedina so slovenským (slovanským) obyvateľstvom. Nasvedčovalo by tomu aj slovanské pomenovanie Bozin, ktoré podľa slavistov v sebe skrýva slovanské osobné meno Boza. Pôvodné pomenovanie Pezinka by potom znamenalo "zem Bozova".
Následne tiež môžeme predpokladať, že nemeckí kolonisti, ktorí prišli na naše územie po tatárskom vpáde sa usadili v okolí kaplnky sv. Ducha, ktorá stála na mieste dnešnej školy na Holubyho ulici. Postupným rozrastaním oboch obcí a ich splynutím v priestore dnešného námestia v priebehu 14. storočia mohlo vzniknúť dnešné mesto Pezinok. Nasvedčoval by tomu aj objav gotického okna, nájdeného v dome na Holubyho ulici. Podobný bol aj vývin blízkej Trnavy.
Bez dôkladného archeologického výskumu však nemôžeme vylúčiť ani druhú možnosť. Na základe iniciatívy grófov zo Sv. Jura a Pezinka mohlo mesto vzniknúť na základe presného urbanistického plánu v druhej polovici 13. storočia práve v priestore dnešného námestia (české mestečko Davle pri Prahe vzniklo podobným spôsobom niekedy pred rokom 1260). Do tohto nového a pomerne veľkoryso plánovaného mesta by bol potom zahrnutý aj starý kostol, ako pozostatok pôvodnej dediny, zničenej počas tatárskeho vpádu. V tomto prípade by boli zakladateľmi mesta Pezinok práve nemeckí kolonisti, ktorí prišli na naše územie v uvedenom období.
Existuje tradícia, podľa ktorej je najstaršou budovou v meste tzv. Krušičova kúria, zvaná tiež Perghaus, kde mala sídliť správa pezinského panstva. Nemôžeme však zabudnúť ani na veľký význam pôvodnej stredovekej dediny Sumberg, ktorá je možno totožná s podhradím Pezinského hradu. Nasvedčuje tomu aj povesť, že Pezinok stál pôvodne vyššie v horách, na močaristom a blatistom mieste. A práve potok, tečúci pod hradom má dodnes názov Blatnica.
Na záver treba skonštatovať, že všetky uvedené možnosti sú pri súčasnej úrovni nášho poznania len hypotézami, či istými predpokladmi. Potvrdiť, alebo vyvrátiť ich môže len systematický prieskum všetkých opravovaných budov v meste ale tiež kontrola všetkých výkopov. Každá, aj tá najbezvýznamnejšia výkopová ryha môže vydať neoceniteľné informácie o dejinách, ale najmä vzniku nášho mesta.

Ohodnoťte článok: