Dopravu čakajú nové riešenia

Milan Oravec / Júl 2003 / Prečítané 1943 krát
Pravdepodobne už na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v septembri budú poslanci schvaľovať návrh zadania Dopravného generelu mesta Pezinok. Spracovateľom tohto materiálu je vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Pezinku Ing. Michal Ondrovič, ktorého sme požiadali o rozhovor.

l Z čoho vlastne vyplynula potreba vypracovať generel dopravy?
- Z aktualizácie Územného plánu pri prerokúvaní vypracovanej dokumentácie vzišla požiadavka, aby mesto zabezpečilo vypracovanie generelu dopravy. Dôvodom je i to, že od schválenia Územného plánu sídelného útvaru Pezinok, zahrňujúceho tiež koncepciu dopravy, je už dlhší časový odstup a prirodzene sa javí potreba analýzy a prehodnotenia jestvujúcej koncepcie.

l Niektorí naši čitatelia zrejme nevedia, čo to vlastne generel je...
- Podľa zákona č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie. Spracúva sa, ak treba prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia navrhnuté v územnoplánovacej dokumentácii. Je podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalších kategórií alebo stupňov územnoplánovacej dokumentácie. My máme v úmysle riešiť problém dopravy, všetko čo súvisí s cestnou dopravou a parkovaním.

Zmena dopravného riešenia sa pripravuje aj na križovatke Bratislavská - Komenského -Drevárskal Aký bude postup pri vypracovávaní dopravného generelu?
- Prvým krokom je vypracovanie návrhu zadania, ktoré je povinný obstarávateľ územno-plánovacej dokumentácie prerokovať v súlade so zákonom. Návrh zadania sme vo forme verejnej vyhlášky počas 30 dní oznámili verejnosti na informačných tabuliach mesta a toto prerokovanie sme oznámili právnickým osobám, správcom verejno-komunikačného systému a inžinierskych sietí. V lehote 30 dní mohli občania doručiť na mestský úrad svoje pripomienky a spomínané organizácie zaslať svoje písomné stanoviská. Všetky pripomienky sa nakoniec zosumarizujú a s návrhom zadania ich schváli mestské zastupiteľstvo. Zadanie definuje východiskové úlohy, ktoré chceme v ďalšom stupni pri spracovaní textovej a grafickej časti dopravného generelu riešiť.

l Čo bude nasledovať po schválení zadania v mestskom zastupiteľstve?
- Po schválení zadania v mestskom zastupiteľstve bude nasledovať ďalšia etapa, ktorá súvisí so zákonom o obstarávaní. Musíme vybrať zhotoviteľa dopravného generelu. Mestské zastupiteľstvo už schválilo komisiu na výber zhotoviteľa generela. Dopravné generely sú úzko špecifické a ich spracovaním sa zaoberá len zopár projektantov. Predpokladám, že výber bude vykonaný formou rokovacieho konania. Návrh generelu sa bude dôkladne prezentovať a občania budú mať dostatočný priestor na zaujatie svojich názorov, pripomienok a stanovísk. Návrh opäť zverejníme vyhláškou, budú k nemu verejné zhromaždenia, stanoviská pripravia zainteresované štátne orgány, správca verejno-komunikačného systému a inžinierskych sietí. Pôjde o to, aby sme získali na problémy čo najviac názorov a pohľadov ľudí, ktorých sa budú nové riešenia týkať.

l Čo očakávate od dopravného generelu?
- Dopravný generel po jeho prerokovaní a schválení by mal tvoriť komplexný materiál, ktorý by mal byť východiskovým pri riešení problémov dopravy mesta. Mal by to byť v zásade materiál, ktorý koncepčne navrhne jednotlivé riešenia a tých by sme sa mali v budúcnosti držať.

l Mohli by ste konkrétnejšie pomenovať niektoré dopravné problémy, ktoré treba riešiť?
- Tých problémov je veľa, niektoré sa vynoria až po zmenách, ktoré v organizácii dopravy ešte len nastanú. Budú sa týkať štátnych ciest i miestnych komunikácii. Napríklad na štátnej ceste II/502 v úseku Myslenická - Senecká) má byť vybudovaná okružná križovatka v blízkosti Saulaku v súvislosti s výstavbou obchodného centra v lokalite Sahara i vyústením obchvatovej komunikácie povedľa Saulaku, ktorá bude spájať husto obývané časti mesta - sídliská Sever a Juh. Na riešenie čaká križovatka Bratislavská - Komenského - Drevárska. Už dnes je tu situácia veľmi zložitá, a skomplikuje sa ešte viac po sprevádzkovaní objazdnej komunikácie pre nákladnú dopravu od Vinárskych závodov po Pezinské tehelne. Je to záležitosť, ktorá nastane v priebehu dvoch rokov a súvisí s prebiehajúcou rekonštrukciou železnice. Pripravená na realizáciu v tomto roku je križovatka pri Poliklinike. V súvislosti s rekonštrukciou železnice sa budú budovať podjazdy pod traťou pri tehelni (len pre osobné autá) a pri grinavskej stanici.

l Zmeny budú zrejme aj na iných miestnych komunikáciach...
- Máme pripravený projekt na okružnú križovatku Holubyho - Kupeckého - Polkorábova. Musí sa jasne povedať čo s Centrálnou mestskou zónou. Návrh z roku 1999 rátal so zjednosmernením Holubyho ulice. Zastávky medzimestskej hromadnej dopravy mali byť presunuté na Jesenského ulicu do priestoru bývalej čerpacej stanice. Treba to znovu posúdiť. Ďalej je tu otázka, čo ďalej s pešou zónou? Ukazuje sa, že vylúčenie dopravy pri Starej radnici a kostole na námestí bol dobrý krok, väčšina ľudí to prijala pozitívne. Bude sa takto riešiť aj Štefánikova a Kollárova ulica? Odpoveď by sme mali hľadať aj na to, čo s ulicou SNP, keď sa vybuduje obchvat Sever - Juh, či ju naň nenapojiť. Treba tieto veci zvážiť, pretože každá takáto zmena prináša popri pozitívach aj negatíva.

l Pri zásadnejších dopravných zmenách na miestnych komunikáciach bude zrejme potrebné urobiť aj niektoré úpravy ciest...
- To je ďalší problém. Do najfrekventovanejších komunikácií, čo sa týka ich rozšírenia a väčších úprav, sa za posledných desať rokov investovalo veľmi málo. Pritom pribudlo niekoľkonásobne viac áut.

l Na dosiahnutie navrhovaných riešení bude treba veľa peňazí. Myslíte si, že mesto bude mať na niektoré nákladnejšie projekty prostriedky?
- Na finančnom zabezpečení dopravných stavieb sa podieľa mesto, ale i štát. Problémy s financiami vždy boli a budú. Nakoniec realizácia niektorých riešení nemá ani termín. O zaraďovaní stavieb do ročného plánu a ich finančnom zabezpečení každý rok rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva.

l Nehovorili sme o parkoviskách...
- Tu treba tiež stav aktualizovať a vytýčiť si cestu ako ďalej postupovať. Budeme poznať dopravné riešenia na budúce roky, k tomu treba samozrejme prispôsobiť potrebu budovania nových parkovísk.

l V máji sme písali, že VÚC schválil vybudovanie obchvatovej komunikácie, mimo zastavanej časti mesta. Bude generel riešiť aj túto realitu?
- Samozrejme. Aj keď nevieme ešte presne, kedy sa bude obchvat budovať, rozhodovať o tom budú zrejme finančné možnosti štátu, treba s tým rátať a generel musí tieto nové väzby a vplyv na ostatnú dopravu vnímať.

l Niektorí vodiči majú pripomienky k cestným svetelným priechodom. Považujú ich, keď je ich viacej za sebou, za prekážku v plynulosti premávky, a keď už sú, vraj by mali byť zosynchronizované...
- Myslím si, že potrebu budovania bezpečných priechodov pre chodcov netreba osobitne zdôrazňovať. Je to jednoducho pri hustejšej premávke nevyhnutnosť. Synchronizácia priechodov má iste svoje výhody i nevýhody a treba zvažovať, kde ju využívať. Napríklad u nás v Pezinku sa niektoré priechody využívajú nepravidelne, načo tu teda zbytočne zastavovať premávku. Pri priechodoch, ktoré sú bližšie od seba, je to však opodstatnené. Preto i novobudovaný svetelný priechod pri Poliklinike bude zosynchronizovaný so svetelnou križovatkou Holubyho - Jesenského. Treba brať do úvahy i to, že synchronizácia nie je lacná záležitosť.

l Aký vývoj očakávate v oblasti dopravy?
- Jednoznačne predpokladám, že počet motorových vozidiel v meste bude rásť. Z našej strany je nutné zaoberať sa otázkou skvalitnenia technického stavu miestnych komunikácií a riešením otázky parkovania. Začala sa projektová príprava parkoviska "Pred Slimáčkou". Okrem riešenia parkovania v centre mesta a jeho blízkom okolí je nutné aj naďalej venovať pozornosť aj vytváraniu parkovacích miest na sídliskách. Osobitným problémom je parkovanie v obytných zónach.


Ohodnoťte článok: