Deti v športovo-výchovnom tábore

Mgr. Ľudovít Farbula / Júl 2003 / Prečítané 1707 krát
Mestská polícia Pezinok za podpory Mesta Pezinok v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany realizuje v tomto mesiaci v dvoch turnusoch športovo-výchovný tábor v kaštieli v Lúke nad Váhom. Pobyt všetkých detí z Pezinka a Piešťan v tábore sponzorsky podporili podnikatelia z Piešťan, pričom pobyt detí z Pezinka hradí v plnej výške mesto. Do tábora bolo vybratých spolu 26 detí zo základných škôl Fándlyho, Holubyho a Orešie a to konkrétne žiaci 5. ročníkov, ktorí sa zúčastnili na preventívnom projekte Správaj sa normálne. Žiaci boli vyberaní v spolupráci s pedagógmi príslušnej školy na základe aktívnej účasti žiaka pri realizácii samotného projektu a do úvahy sa bralo aj sociálne postavenie rodiny dieťaťa. Program športovo-výchovného tábora je okrem iného zameraný aj na prevenciu kriminality. Cieľom tohto tábora je vyškoliť spomedzi detí 5. - 9. ročníkov pomocníkov - koordinátorov, aby sa tak rozšírila pôsobnosť projektu S mládežou proti kriminalite. Títo mladí koordinátori vytvoria užšiu spoluprácu s koordinátorom prevencie kriminality Mestskej polície v Pezinku a budú spoločne pomáhať svojim rovesníkom v ich problémoch. Zároveň sa vytvorí pevný systém spolupráce detí aj so psychológom, ako aj s políciou. Každé zo zúčastnených detí získa aj oficiálne osvedčenie. Týmto táborom sa skvalitní program na vytlačenie kriminality z nášho mesta. Vytvorí sa tak reálny priestor pomoci nielen pre deti a mládež ale aj pre dospelých.