Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Júl 2003 / Prečítané 1802 krát
  v zmysle § 4 zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe, v znení neskorších predpisov, na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: riaditeľ Centra voľného času
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, prax v práci s deťmi a mládežou
IV. iné kritériá a požiadavky: jazykové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
V. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 8.8. 2003 na adresu: Mesto Pezinok, právne oddelenie, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: VK - riaditeľ CVČ.
Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné námestie 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 19.8. 2003 v čase od 14.00 hod.

Ohodnoťte článok: