Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Júl 2003 / Prečítané 1638 krát
Dňa 27. júna 2003 sa za účasti 21 poslancov uskutočnilo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré prerokúvalo:
 • informáciu o činnosti mestského úradu a hlavnej kontrolórky
 • poistenie školského majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe (schválilo poistenie u spoločnosti Brasco s.r.o. Viničné)
 • informáciu o plnení rozpočtu za I. štvrťrok (príjmy 85 289 tisíc Sk, výdavky 48 744 tisíc Sk)
 • správu o stave verejnej zelene
 • informáciu o stave školstva
 • vyhodnotenie plnenia komunikačnej stratégie mesta Pezinka
 • správu o stave pasportizácie a vysporiadaní majetku mesta
 • správu o stave školských budov a zariadení príspevku pre 1. Judo Club Pezinok (príspevok 25 tisíc Sk)
 • návrh komisií na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby "Križovatka Komenského - Bratislavská - Drevárska" a výber zhotoviteľa stavby "Križovatka pri Poliklinike Pezinok
 • schválenie finančného príspevku vo výške 27 531 Sk z Fondu pomoci pre ZŠ Holubyho ul. (na zakúpenie máp, rádiomagnetofónu, učebníc a laserovej tlačiarne)
 • schválenie príspevku pre Združenie pezinských vinohradníkov v sume 35 tisíc Sk na stráženie vinohradov.
 • informáciu o činnosti komisií pri MsZ
 • vyhodnotenie činnosti primátora a návrh na udelenie odmeny za I. polrok 2003
 • vyhodnotenie činnosti hlavnej kontrolórky a návrh na udelenie odmeny za I. polrok 2003
 • návrh na úpravu platov pre zástupcov primátora
 • informáciu o organizačnej štruktúre MsÚ v Pezinku
 • návrh Všeobecno-záväzného nariadenia č. 5/2003 o mestských oceneniach
 • návrh VZN č. 6/2003 o miestnych poplatkoch
 • prevody nehnuteľností
 • návrh na zmenu uznesenia MsZ o pozastavení poskytnutia finančného

Ohodnoťte článok: