Právomoci a kompetencie mestskej polície pri plnení úloh na úseku cestnej premávky

Mgr. kpt. Ľudovít Farbula / Máj 2003 / Prečítané 7550 krát
  Pre mestskú políciu priamo zo zákona vyplýva povinnosť zakročiť, ak je páchaný alebo bol spáchaný priestupok a tento priestupok z úradnej povinnosti aj doriešiť. Ako po minulé roky, aj v roku 2002 mestská polícia zaevidovala najviac priestupkov práve na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pričom je oprávnená na tomto úseku riešiť len priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. To znamená, že je oprávnená riešiť len tzv. statické dopravné priestupky (nerešpektovanie zákazu vyplývajúceho z dopravného značenia zákaz zastavenia, zákaz státia a pod.; vyhradené parkoviská, ale aj z vodorovných dopravných značiek, pokiaľ z nich vyplývajú zákazy). Z celkového počtu 1125 spáchaných priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo 290 vyriešených dohováraním, 765 priestupkov pokutou v blokovom konaní a 70 priestupkov bolo odstúpených formou Správy o výsledku objasňovania priestupku na prerokovanie na príslušný správny orgán Okresný dopravný inšpektorát PZ v Pezinku. V 560 prípadoch mestská polícia založila na koleso vozidla imobilizér (technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla). Najviac spáchaných priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zaznamenaných na uliciach Holubyho, M.R. Štefánika, Farská, na Radničnom námestí a pred nemocnicou P. Pinela. Zamestnanci mestskej polície v súvislosti s cestnou premávkou aktívne pôsobia aj v oblasti zabezpečovania ochrany života a zdravia občanov. Ide o prevádzanie detí a školskej mládeže cez vozovku v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia aby ich nezrazilo auto. Túto činnosť vykonáva mestská polícia denne počas školského roka pri Gymnáziu, pri ZŠ na Fándlyho ulici a Kupeckého ulici. Pri plnení tejto úlohy využívajú zamestnanci mestskej polície technické prostriedky, akými sú zastavovacie terče, elektrické lampáše s červeným svetlom a reflexné vesty. Pri plnení tejto úlohy využívajú zamestnanci mestskej polície technické prostriedky, akými sú zastavovacie terče, elektrické lampáše s červeným svetlom a reflexné vesty.
V 21 prípadoch (v roku 2002) zabezpečovala hliadka mestskej polície bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky z dôvodu dopravnej nehody, do príchodu Policajného zboru SR.
V súvislosti s riešením priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sme zistili, že vodiči v dôsledku neznalosti zákona, často spochybňujú kompetencie zamestnancov mestskej polície pri prerokúvaní priestupku. Aké sú teda kompetencie a právomoci mestskej polície, čo vlastne smie, aké úlohy plní, to sú otázky, ktoré ešte aj dnes, takmer po 12 rokoch pôsobenia mestských a obecných polícii na Slovensku nie sú mnohým občanom jasné. V dôsledku neinformovanosti občanov potom dochádza k tomu, že občan sa mylne domnieva, že mestský policajt určité kompetencie, či právomoci nemá, pričom ich zo zákona má a naopak sú situácie, keď sa domnieva, že mestský policajt má povinnosť plniť určité činnosti, pričom poriadkový orgán akým je mestská polícia takúto kompetenciu zo zákona nemá, respektíve takáto kompetencia spadá do vecnej príslušnosti iného policajno-bezpečnostného orgánu. V dôsledku tohto javu niekedy dochádza k nedorozumeniam, prípadne konfliktom medzi zamestnancom mestskej polície a občanom.
   Práve z dôvodu zvýšenia právneho vedomia občanov v našom meste, by som rád postupne informoval o právomociach a kompetenciách mestských (obecných) polícií, pričom v tomto čísle by som sa zameral práve na oblasť právomocí a kompetencií mestskej polície pri plnení úloh na úseku cestnej premávky. Mestská polícia nie je oprávnená riešiť každé porušenie všeobecne záväzného predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (zákon NR SR č. 315/ 1996 o premávke na pozemných komunikáciách) v zmysle porušovania základných povinností vyplývajúcich z tohto zákona účastníkmi cestnej premávky. Všeobecný dohľad na tomto úseku vykonáva Policajný zbor Slovenskej republiky. Vecnú príslušnosť mestskej polície v oblasti realizácie objasňovania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky upravuje zákon o obecnej polícii, podľa ktorého mestská polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak to ustanovuje zákon. Zákon o obecnej polícii teda neumožňuje mestskej polícii postihovať ďalšie priestupky, ktoré sú páchané v zmysle iných právnych predpisov, napr. zákon o premávke na pozemných komunikáciách. Nie je napríklad oprávnená kontrolovať dodržiavanie povolenej rýchlosti vozidla na mestských komunikáciach, parkovanie a odstavovanie vozidiel v blízkosti križovatky alebo priamo v nej, na moste, zisťovanie konzumácie alkoholických nápojov u vodičov pred alebo počas jazdy, zisťovanie technického stavu vozidla a i. V prípade, že mestská polícia pri plnení úloh zistí porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ktorého riešenie nespadá do priamej vecnej príslušnosti mestskej polície, je oprávnená takéto porušenie právneho predpisu oznámiť orgánom PZ so sídlom v Pezinku.
Ako je to so zastavovaním vozidiel, to je tiež častá otázka obyvateľov mesta. Zamestnanec mestskej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposluchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami alebo ak ide o hľadané vozidlá. Zamestnanec mestskej polície je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla tiež v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia, pri prechádzaní školskej mládeže a detí cez vozovku. S riešením dopravných priestupkov súvisí aj možnosť aplikácie donucovacieho prostriedku, akým je technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla vo verejnosti označovaný termínom - "papuča". Zamestnanec mestskej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade, ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami a ak porušenie zákazu nie je možné z viny priestupcu bezodkladne prerokovať. Pri samotnom prerokúvaní priestupku sa stáva, že páchateľ odmieta spolupracovať s policajtom a to v tom zmysle, že odmieta na vyzvanie preukázať svoju totožnosť. Tu je potrebné zdôrazniť, že zamestnanec mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu pristihnutú pri spáchaní priestupku, od ktorej je požadované vysvetlenie k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť (napr. občianskym preukazom, cestovným pasom), pričom táto osoba je povinná výzve vyhovieť. V prípade, ak osoba odmieta preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je zamestnanec mestskej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar mestskej polície s cieľom zistiť jej totožnosti. Na účel predvedenia môže zamestnanec mestskej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.

Ohodnoťte článok: