Poslanci schválili záverečný účet

Máj 2003 / Prečítané 2163 krát
Poslanci MsZ na svojom májovom zasadnutí schválili záverečný účet mesta za rok 2002 a prerozdelenie výsledku hospodárenia.
V príjmovej časti bol dosiahnutý výsledok 207 820 tisíc Sk, čo je 97 percent z plánovaného rozpočtu. Z toho bežné príjmy boli 146 101 tisíc Sk (104 percent), kapitálové príjmy 11 891 tisíc Sk (47 percent), finančné operácie 49 828 tisíc Sk (104 percent). Nízke plnenie v kapitálových príjmoch spôsobilo to, že nebol realizovaný predaj projektovej dokumentácie na tepelné hospodárstvo.
Vo výdavkovej časti bolo plnenie 190 952 tisíc Sk, t.j. 89 percent. Z toho bežné výdavky 136 617 tisíc Sk (97 percent), kapitálové výdavky 45 142 tisíc Sk (70 percent), finančné operácie 9 193 tisíc Sk (105 percent).
Prebytok hospodárenia je 16 868 tisíc Sk. Skladá sa z neprerozdeleného prebytku hospodárenia roku 2001 v sume 1 728 tisíc Sk, zostatku k rozdeleniu 4 432 tisíc Sk a účelovo viazaných prostriedkov SPP v sume 10 708 tisíc Sk.
Prebytok hospodárenia za rok 2002 bude použitý na školy (účelovo viazané prostriedky) a na doplnenie fondov mesta.

Ohodnoťte článok: