Výsledky prieskumu názorov občanov na Vinobranie

Ing. Eva Lupová / Apríl 2003 / Prečítané 2050 krát
Referát vzťahov k verejnosti Mestského úradu v Pezinku uskutočnil v marci 2003 prieskum názorov občanov na Vinobranie. Zber údajov sa uskutočnil dotazníkmi prostredníctvom externých anketárov od 200 respondentov.
Pri výbere respondentov sa zohľadňovalo pohlavie, vek, bydlisko a povolanie.
Na otázku, aký model Vinobrania občania uprednostňujú 52 percent odpovedalo, že sú za to, aby sa Vinobranie konalo striedavo v Pezinku a Modre, 42 percent by uvítalo, aby bolo každý rok v Pezinku.
Priaznivo sa respondenti vyjadrujú k programu Vinobrania. Najspokojnejší sú s Uličkou umeleckých remesiel (75 percent ju hodnotí veľmi dobre, 24 percent priemerne), alegorický sprievod (63 percent veľmi dobre, 34 percent priemerne) a kultúrny program na tribúne pred Zámkom (58 percent veľmi dobre, 39 percent priemerne).
Pokiaľ ide o organizačno-technickú stránku najväčšia spokojnosť je s propagáciou Vinobrania - 48 percent ju hodnotí ako veľmi dobrú a 46 percent ako priemernú.
Najväčšiu nespokojnosť respondenti vyjadrujú s parkovaním (56 percent) a sociálnymi zariadeniami (49 percent).
Dôležitou súčasťou Vinobrania, najmä pre deti, sú zábavné atrakcie. 48 percent respondentov považuje ich umiestnenie a režim prevádzky za primeraný, 20 percent narvhuje zmenšiť ich záber priestoru a dĺžku prevádzky vo večerných a nočných hodinách.
Respondenti negatívne na Vinobraní hodnotia nečistotu, neporiadok, málo odpadových nádob a ich nedostatočné vyprázdňovanie (64 raz) a veľa podnapitých (vrátane problému podávania alkoholu deťom a mladistvým) - 39 raz.
Medzi návrhmi, čo zlepšiť na Vinobraní sa najčastejšie uvádza - zlepšiť čistotu a poriadok v meste (najmä pri stánkoch) - 18 raz, zlepšiť bezpečnosť, ochranu pred vreckármi, posilniť poriadkovú službu najmä večer - 14 raz.

Ohodnoťte článok: