Výmena evidenčných známok

RK / Apríl 2003 / Prečítané 1724 krát
Dňa 6.3. 2003 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. VZN okrem iného upravuje podmienky evidencie psov a vydávanie evidenčných známok. Mesto Pezinok v súlade so zákonom NR SR č. 282/2003 Zb. zakotvilo do VZN farebné rozlíšenie evidenčných známok pre psov. Vydávajú sa známky zelenej farby a pri evidencii nebezpečného psa bude vydaná známka červenej farby.
Na základe uvedeného žiadame majiteľov psov vlastniacich staršie evidenčné známky, ktoré nie sú v súlade s VZN č. 1/2003, teda sú kovové prípadne inej farby, aby si ich prišli bezplatne vymeniť za známky zelenej farby do 15.5. 2003 na MsÚ Pezinok, oddelenie výstavby a životného prostredia, číslo dverí 34. Po uplynutí uvedeného termínu bude výmena známky spoplatnená.
Taktiež Mestská polícia bude tolerovať nevyhovujúce evidenčné známky pri kontrolách totožnosti psa len do 15.5. 2003.
  Pri kontrolách vykonaných po 15.5. 2003 a zistení používania nevyhovujúcej evidenčnej známky bude MsP oprávnená uložiť blokovú pokutu.