Z rokovania Mestského zastupiteľstva

Apríl 2003 / Prečítané 1535 krát
V piatok 28. marca sa uskutočnilo druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Rokovanie za účasti 24 poslancov viedol primátor mesta Oliver Solga.
V úvode takmer osemhodinového rokovacieho maratónu sa poslanci oboznámili s informáciami o činnosti Mestského úradu a hlavnej kontrolórky mesta. Na dotazy odpovedal primátor, hlavná kontrolórka a vedúci oddelení MsÚ.
V ďalšej časti rokovania prednosta MsÚ Miroslav Šebesta predložil na schválenie 3. novelu Rokovacieho poriadku MsZ. Neboli k nej vážnejšie pripomienky až na niektoré výhrady k navrhovaným pravidlám o časovom obmedzení poslaneckých diskusných príspevkov.
O vývoji delikvencie na území mesta za vlaňajší rok poslancov informovali - náčelník Mestskej polície kpt. Ľudovít Farbula, riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Mjr. Ján Jaslovský a vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Pezinku JUDr. Dušan Kušnier.
Hodnotiacu správu o stave kultúrneho života v meste a návrh Koncepcie kultúry v písomnej forme predložil zástupca primátora Jozef Chynoranský. Novospracovaná koncepcia sa venuje profesionálnej kultúre a umeniu, kultúrnemu vyžitiu obyvateľov, kultivácii mestského prostredia a kultúre medziľudských vzťahov.
Poslanci sa zaoberali aj návrhom koncepcie sociálnej starostlivosti na roky 2003 - 2006 a vyhodnotením plnenia úloh v sociálnej oblasti v roku 2002.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie vyhodnotenie minuloročného hospodárenia v mestských lesoch a v poľovníckom združení Leštiny. Schválilo správu o separácii odpadov a súhlasilo so zrušením nádob na bioodpad na sídliskách pre malý záujem o triedenie týchto odpadov.
Najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie I. novely rozpočtu na rok 2003. Poslanci po dlhšej diskusii schválili navýšenie výdavkov o 18 587 tisíc Sk a príjmov o 18 587
tisíc Sk, pričom celkové príjmy budú vo výške 209 535 tisíc Sk a výdavky 220 237 tisíc Sk.
Neočakávane dlhú diskusiu vyvolalo riešenie vzniknutej situácie okolo výstavby 4 obytných domov na Muškáte I. Poslanci sa oboznámili so stanoviskami zástupcov firiem TERRA 2000, a.s. a Stavoimpex Holíč, spol. s r.o., ktoré sa dostali do obchodného sporu. MsZ zobralo na vedomie, že nájomná zmluva so spol. TERRA 2000, a.s. z dôvodu nezahájenia výstavby predmetných obytných domov do 31.12. 2002 zanikla. MsZ rozhodne o ďalšom postupe pri nakladaní s predmetnými pozemkami po skončení výkonu štátneho stavebného dohľadu.
Poslanci MsZ poverili primátora O. Solgu, aby jednal s vedením Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA o návrhu zmluvy o pristúpení mesta Pezinok do tejto nadácie.

Ohodnoťte článok: