Ekonomický prínos mestských lesov

Marec 2003 / Prečítané 1636 krát
Mesto Pezinok vlastní od roku 1993 1182 hektárov lesa. Získalo ich naspäť od štátu v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Skládka vyťaženého dreva v pezinských horách  Pre vlastníka a užívateľa lesa vyplýva zo zákona viacero povinností. Nielen čo sa týka ekonomického zhodnocovania jeho produktov, ale i to, že les bude plniť všetky celospoločensky užitočné funkcie. Dohľad na hospodárenie v lese robí odborný lesný hospodár.
Náročná starostlivosť o les viedla k tomu, že mesto sa rozhodlo nadobudnutý majetok prenajať Západoslovenským lesom, š.p. Bratislava (po transformácii od 1.1. 2000 sú nástupnickou organizáciou Lesy SR, š.p. Banská Bystrica). Na základe zmluvy nájomca zabezpečuje komplexnú starostlivosť, vrátane pestovateľskej a ťažobnej činnosti. Zahŕňa tiež protipožiarne a protipovodňové opatrenia. Na každý rok je stanovené nájomné za 1 m3 výťaženej drevnej hmoty. Celkové lesné hospodárenie sa vyhodnocuje ku koncu roku a zaoberajú sa ním aj poslanci mestského zastupiteľstva.

Minuloročné výsledky
   V roku 2002 vyťažili v pezinských horách 3951,1 m3 drevnej hmoty, čo je 97,7 percent plánovaného množstva. V pestovateľskej činnosti sa obnova lesa realizovala na ploche 4,22 ha, čím bol plán plnený na 84,2 percent. Po ťažbe bolo vyčistených 1,57 ha plôch, na 7,21 ha boli ošetrené mladé porasty (okopávanie) a na ploche 12,95 ha boli urobené prerezávky. Na ochranu novozaložených kultúr bolo postavených 850 metrov oplotenia.

Je pre mesto výhodné prenajať lesy?
   S touto otázkou sa stretávame u občanov, ktorým je táto záležitosť v hospodárení mesta málo známa. Odpoveď nám poskytla hlavná kontrolórka Elena Antalová:
- Mesto nemá mestské lesy v prenájme, hospodárenie sa vykonáva podľa Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch. Vyplýva z nej komplexná starostlivosť, nájomca je povinný vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Podmienky zmluvy zaväzujú nájomcu k hospodárnosti z hľadiska reálne dostupných možností a k rešpektovaniu záväzných nariadení Mesta a pokynov primátora. V zmluve je pevne dohodnutá organizácia, spôsob a finančné vzťahy. Na základe vzájomne odsúhlaseného plánu ťažby a pestovateľskej činnosti sa každoročne dodatkom upresňujú finančné vzťahy. Zmluva v tejto podobe platí od roku 1993. Odvtedy sa urobili viaceré analýzy zamerané na zmenu spôsobu hospodárenia s týmto majetkom. Zvažovalo sa aj priame riadenie Mestom alebo prostredníctvom vytvorenej organizácie. Tu vychádza ekonomika deficitne, vzhľadom na vstupné investície, ich využiteľnosť a návratnosť. Pri zabezpečení hospodárenia dodávateľským spôsobom vychádza ekonomika porovnateľná so súčasným stavom.
Podľa môjho názoru obhospodarovanie mestských lesov nie je pre mesto výhodné. Výhodnosť súčasného zmluvného vzťahu priebežne porovnávame s inými ponukami.
V súčasnosti som ukončila tematickú previerku zameranú na plnenie Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v mestských lesoch za rok 2002. V závere tejto previerky konštatujem, že zmluvný partner zmluvu splnil, zabezpečil ťažbu v množstve 3951 m3 drevnej hmoty, pestovateľskú činnosť v celkových nákladoch 836 tisíc Sk a Mestu Pezinok uhradil čistý výnos v sume 1437 tisíc Sk.