Mesto Pezinok predá formou obchodnej súťaže

Marec 2003 / Prečítané 1494 krát
nehnuteľnosť v k.ú. Pezinok na ul. M.R. Štefánika č. 5, vedenej ako kultúrna pamiatka, t.j. Dom meštiacky radový, súp. č. 3, na parc. č. 4974/1, zast. plocha o výmere 133 m2, zapísanej na LV č. 2617.
Uzávierka súťažných návrhov je dňa 8.4. 2003 o 11.00 hod.
Podmienky súťaže budú zverejnené na mestskej úradnej tabuli (vo vestibule budovy MsÚ), na internete (www.pezinok.sk) a budú k dispozícii na právnom oddelení MsÚ Pezinok (č. dv. 57).
Kontaktujte sa na č.t.: 033/6901121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk , fax: 033/6412303.