OZNÁMENIE

ÚP / Február 2003 / Prečítané 1990 krát
Predstavenstvo NÚP na svojom zasadnutí dňa 17.12. 2002 uznesením č. 102/12/2002 schválilo dodatok č. 2 k záväzným kritériam pre posudzovanie žiadostí o odpustenie povinnosti platiť penále z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu, v zmysle čoho sa upravil postup a možnosti pri posudzovaní žiadostí o odpustenie penále.
Preto Okresný úrad práce Pezinok oznamuje platiteľom príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu, že môžu v období od 1.1. 2003 do 31.3. 2003 písomne požiadať o odpustenie penále za týchto podmienok:
  1. pred podaním žiadosti musia mať uhradené všetky nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu.

  2. v prípade, že žiadateľ má v celkovej sume penále zahrnuté aj penále vzniknuté k 31.12. 1996, toto musí mať ku dňu podania žiadosti uhradené.

  3. požiadať o odpustenie penále môže aj žiadateľ, ktorého žiadosť o odpustenie penále bola v minulosti zamietnutá a penále do dnešného dňa neuhradil, prípadne je predmetom súdneho alebo exekučného konania.

   Bližšie informácie vám podajú pracovníci Okresného úradu práce v Pezinku, referát výberu príspevkov na poistenie v nezamestnanosti na tel. č. 033/690 26 02.


Ohodnoťte článok: