Spomíname

Február 2003 / Prečítané 2765 krát

Dňa 17.2. 2003 to boli dva roky, čo nás po krátkej
a ťažkej chorobe vo veku 78 rokov opustil
ALOJZ CHMELÍČEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka Oľga

Dňa 19.2. 2003 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
dcéra a sestra
SILVIA BELANSKÁ.
S láskou spomínajú rodičia a brat s rodinou

Dňa 22.2. 2003 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor, dedko
SAMUEL  UHLÁRIK.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami

Život odišiel,
láska a bolesť v srdci zostala.
Dňa 22.2. 2003 uplynul rok plný smútku, čo nás po ťažkej chorobe vo veku 70 rokov opustila naša milovaná manželka, mamička, babka a prababka
BRIGITA BALÁŽOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 23.2. 2003 uplynulo 20 rokov, čo nás po krátkej a ťažkej chorobe opustil drahý švagor, brat, otec a starý otec
PAVOL  MANÁK
z Pezinka v nedožitom 36 roku svojho života.
Len ty Paľko vieš, že to bolo víťazstvo - vykúpenie z neznesiteľných bolestí, hoci si tak veľmi chcel a snažil sa nahradiť otca aj bratovým deťom...
Prosíme tých, ktorí ho poznali o tichú spomienku. Ďakujú švagriná Žofia a sestra Rozália s rodinami.

Dňa 23.2. 2003 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil vo veku 52 rokov náš drahý manžel, otec, starý otec, svokor
BOHUMIL VYŠATA.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami.

Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach.
Dňa 18.2. 2003 by sa náš otec, dedko, svokor, švagor a ujo
FRANTIŠEK VARGA
dožil veku 80 rokov a v januári uplynuli 4 roky od jeho úmrtia.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 6.3. 2003 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko
MICHAL JENDEK
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami

Dňa 26. februára 2003 sme si v žiali pripomenuli 10. výročie od rozlúčky s našim drahým manželom, otcom a dedkom
Ing. Štefanom LOVIČOM.
Venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku. Manželka Anna, deti s rodinami.

Zavrel oči  srdce prestalo biť,
musel zomrieť aj keď tak veľmi chcel žiť

Dňa 28. februára 2003 uplynie prvý bolestný rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a deduško staviteľ
STANISLAV MIŠKOVSKÝ
Kto ste ho poznali, prosíme venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.

Pred desiatimi rokmi (26. februára) zomrel vo veku 69 rokov dlhoročný predseda Mestského národného výboru v Pezinku
Ing. ŠTEFAN LOVIČ.
Š. Lovič pochádzal z Polomky. Aktívne sa zúčastnil na odboji v SNP. Po skončení vojny pracoval v armáde, neskoršie ako tajomník ONV v Čalove a ONV v Pezinku. Vo funkcii predsedu MsNV v Pezinku pôsobil 29 rokov, od roku 1956 do roku 1985. Za jeho pôsobenia Pezinok zmenil svoj charakter z poľnohospodárskeho mestečka na priemyselno-poľnohospodárske centrum okresu Bratislava-vidiek.


Ohodnoťte článok: