Vybavovanie sťažností

Február 2003 / Prečítané 1576 krát
Mesto Pezinok prijalo v minulom roku 33 sťažností občanov, z toho tri boli anonymné. Najviac - 22, riešil Útvar hlavnej kontrolórky, 5 oddelenie výstavby MsÚ, 4 oddelenie životného prostredia, po jednej prednosta MsÚ a náčelník Mestskej polície.
Z 33 sťažností bolo 19 oprávnených, 2 čiastočne oprávnené a 12 neoprávnených.
Opodstatnené sťažnosti sa týkali postupu pri oprave výtlkov na cestách, správy daní a poplatkov, vymáhania pohľadávok, vybavovania petície, dodržiavania služobného poriadku pracovníkom MsP, pracovnoprávnych vzťahov v prevádzke plavárne, vyúčtovania vodného a stočného, dodržiavania stavebného zákona a všeobecne záväzných nariadení mesta.
Ako neopodstatnené boli posúdené sťažnosti na postup polície pri služobnom zákroku, postup MsÚ v stavebnom konaní, pri prideľovaní bytov, Podniku bytových služieb pri vyúčtovaní vodného a stočného, odstraňovaní nedostatkov z revízií komínov a VZN mesta Pezinok.
V roku 2002 boli podané dve petície, ktoré sa týkali Územného plánu Centrálnej mestskej zóny a aktualizácie ÚPN mesta Pezinok. Obe boli prijaté ako pripomienky účastníkov stavebného konania.

Ohodnoťte článok: