Povinnosti majiteľov psov

Mgr. Ľudovít Farbula / Január 2003 / Prečítané 3743 krát
  Aj na minulé Vianoce niektorí obyvatelia nášho mesta obdarili seba, svojich blízkych, ratolesti malým psíkom. O tom, že pes, ako najlepší priateľ človeka je dobrým spoločníkom zrejme nemusím nikoho presviedčať. Domnievam sa však, že prevažná časť majiteľov psov síce vie, akú starostlivosť si vyžaduje chov psa, ale možno nevedia, aké povinnosti pre nich vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych noriem, čo smú, naopak čo sa im zakazuje.
Vychádzajúc zo zákona (č. 282/ 2002), ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Majiteľ psa je teda povinný splniť si oznamovaciu povinnosť voči mestu Pezinok. Mestský úrad v Pezinku do evidencie zapisuje zákonom stanovené údaje, držiteľovi psa zapísaného do evidencie vydá evidenčnú známku pre psa. Táto známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť na Mestský úrad, kde je pes evidovaný. Mestský úrad vydá za úhradu držiteľovi psa novú evidenčnú známku. Držiteľovi psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov mesto Pezinok vydá rozhodnutie o zaplatení poplatku za príslušný kalendárny rok, ktorý je, ak ide o psa v rodinnom dome 150 Sk a ak ide o psa v bytovke 800 Sk. K 31.12. 2002 bolo v meste Pezinok oficiálne zaevidovaných 1048 psov. Držiteľ psa je ďalej povinný oznámiť na Mestský úrad každú zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie a to do 30 dní. Za takúto zmenu sa považuje zmena mena, priezviska a adresa trvalého pobytu držiteľa psa; zmena umiestnenia chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa; skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi (eviduje sa ako nebezpečný pes); úhyn psa; strata psa.

   V súčasnosti platné VZN mesta Pezinka č. 1/2002 o verejnom poriadku v ust. § 8 - Povinnosti majiteľov (držiteľov) psov upravuje ďalšie povinnosti. Vychádzajúc z uvedeného ustanovenia VZN je voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta Pezinok prísne zakázaný. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov stanovuje, že vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii. Pritom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Vodiť nebezpečného psa môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Držiteľ psa je povinný vybaviť svojho psa dostatočne pevnou vôdzkou s obojkom, prípadne, ak to vyžaduje situácia aj náhubkom. Nebezpečný pes musí mať na verejnom priestranstve vždy nasadený náhubok. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi oznámiť na Mestský úrad mesta Pezinok, kde je pes evidovaný. Ďalej je držiteľ psa povinný na obojok psa pripevniť známku s identifikačným číslom vydanou mestským úradom pre potreby kontroly alebo zistenia adresy držiteľa psa v prípade jeho straty. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo, verejne prístupné miesta (najmä detské pieskoviská, obchody, predajné stánky, a pod.) výkalmi a nepoškodzoval zeleň, kvetinové záhony a trávniky. V prípade znečistenia verejného priestranstva, verejne prístupného miesta je držiteľ psa povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
   Chovateľov psov treba upozorniť aj na to, čo môže nastať v prípade porušenia resp. nerešpektovania zákonných ustanovení. V prípade, že držiteľ psa evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa (pes nemá evidenčnú známku) alebo nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, môže mu mesto uložiť pokutu do 500 Sk. V prípade, ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, ako aj v prípade, že neodstráni z verejného priestranstva alebo verejne prístupného miesta výkaly po psovi, môže mu byť uložená pokuta do 1 000 Sk.
Pokutu až 5 000 Sk môže mesto uložiť páchateľovi priestupku, ktorý neprihlási psa do evidencie; umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládnuť v každej si-tuácii; neohlási na Mestský úrad, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi; neoznámi na mestský úrad odcudzenie, zničenie alebo stratu evidenčnej známky psa; neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol; nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. V prípade opakovaného priestupku môže páchateľovi mesto uložiť pokutu až do výšky 10000 Sk.
Dohľad nad dodržiavaním vyššie uvedených povinností majiteľov psov bude v rámci hliadkovej služby na území mesta Pezinok vykonávať mestská polícia. V prípade zistenia priestupku je mestská polícia oprávnená uložiť páchateľovi priestupku pokutu v blokovom konaní, prípadne odstúpiť priestupok na prerokovanie a rozhodnutie vecne príslušnému orgánu Mesta Pezinka. Mestská polícia zároveň vykonáva odchyt psov voľne sa pohybujúcich na verejnom priestranstve bez dozoru držiteľa psa. O odchyte psov mestská polícia vedie vlastnú evidenciu. Len v roku 2002 mestská polícia odchytila na území mesta 109 psov. Prostredníctvom Mestskej televízie pravidelne informuje občanov Pezinka o odchytených psoch, umiestnených v karanténnej stanici, ktorá sa nachádza v priestoroch mestskej polície Pezinok, na Radničnom námestí č. 7. Majiteľ psa je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak hodnoverne preukáže svoje vlastníctvo ku psovi. Súčasne je povinný uhradiť mestu skutočné náklady za odchyt a starostlivosť o psa.