MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie

December 2002 / Prečítané 1516 krát
na obsadenie miesta prednostu Mestského úradu v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Údaje o mieste zamestnanca:
Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Funkcia: prednosta Mestského úradu v Pezinku
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
Požadované doklady: curriculum vitae, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo doručiť osobne do 15.1. 2003 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla: Výberové konanie - prednosta Mestského úradu v Pezinku.