Opatrnosťou predchadzajme požiarom

kpt. Ing. Eva Orlická / November 2002 / Prečítané 1899 krát
Za prvých deväť mesiacov tohto roku vzniklo na Slovensku 10551 požiarov. Ich následkom vznikli priame škody vyše 330 miliónov Sk, 44 osôb bolo usmrtených a 113 zranených.
Najviac požiarov vypuklo v rodinných domoch, rekreačných chatách a chalupách. Ich pôvodcom boli tepelné a vykurovacie telesá, nedodržiavanie návodu na ich inštaláciu a obsluhu, nedbanlivosť a neopatrnosť ľudí.
Keďže začína zimné obdobie pripomíname užívateľom tepelných a vykurovacích telies:
- zabezpečiť prevádzku tepelných spotrebičov tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov pri ich užívaní; nepoužívať spotrebiče, na ktorých je porucha, pokým sa neodstráni;
- zabezpečiť inštaláciu tepelných a vykurovacích telies podľa návodu výrobcu;
- pri zakurovaní nepoužívať horľavé kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a pod.);
- zabezpečiť, aby sa v blízkosti palivových a elektrotepelných spotrebičov nenachádzali horľavé látky, ktoré treba skladovať v bezpečnej vzdialenosti určenej v návode;
- nevychladnutý popol z palivového spotrebiča na tuhé palivo ukladať len do nádob z nehorľavých materiálov;
- kvapalné palivo dopĺňať do spotrebiča len po jeho odstavení a podľa návodu na obsluhu.
Pozornosť treba venovať aj prevádzke a pravidelnému čisteniu
komínov. Občania by mali:
- zabezpečovať čistenie a kontrolu komínov prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou;
- zabezpečovať odborné preskúšanie komínov predtým než sa na ne napoja spotrebiče;
- zabezpečiť dodržiavanie vzdialenosti horľavých látok a konštrukcií od plášťa komína.

   Nedodržiavaním spomenutých zásad sa občan (fyzická osoba) dopúšťa porušenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri vzniku požiaru v dôsledku porušenia povinností sa osoba dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, za čo môže dostať pokutu do 3000 Sk.