Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / November 2002 / Prečítané 2160 krát
na prenájom nebytových priestorov v zrekonštruovanej Starej radnici na ulici M.R. Štefánika č. 1 v Pezinku, s predpokladaným termínom začatia nájmu dňom 1.1. 2003 (definitívny termín začatia nájmu bude daný momentom odovzdania Starej radnice do užívania po jej rekonštrukcii).


Prenajíma sa miestnosť č. 103 s podlahovou plochou 18,85 m2, na prvom nadzemnom podlaží (prízemie), so vstupom z Radničného námestia
za týchto podmienok:

 1. Podanie písomnej prihlášky do výberového konania, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti ako hlavné kritériá výberu:
  a) účel nájmu - prednosť majú aktivity spojené s cestovným ruchom a turizmom, predaj starožitností a suvenírov, predaj tovarov foto-kino, prevádzka lekárne, predaj parfumérie a pod.;
  b) ponuka nájomného - uviesť formou sadzby nájomného Sk/m2/rok. Ponuka nájomného by mala byť na úrovni sadzieb uplatňovaných v súčasnosti v centrálnej zóne mesta Pezinok;
  c) doklady o spôsobilosti uchádzača na zamýšľané aktivity.
 2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s organizátorom výberového konania a so stavbyvedúcim v Starej radnici.
 3. Prihlášku doručte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (II. posch., č. dv. 31) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom: Výberové konanie - Stará radnica.
 4. Lehota na podávanie prihlášok do výberového konania končí dňa 9.12. 2002 o 10.00 hod.
 5. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku do výberového konania, môžu byť prizvaní na osobný pohovor s výberovou komisiou.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie - s týmto rozhodnutím musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.
 7. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s tým oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali prihlášku.
 8. Podrobnejšie informácie v tejto veci na požiadanie podá odborný garant konania Mgr. Oliver Solga (tel. č. 033/6901 103), na otázky organizačného charakteru odpovie JUDr. Jaroslav Diviak (tel. č. 033/6901 120).


Ohodnoťte článok: