Stali ste sa vlastníkmi bytu?

Finančné oddelenie MsÚ / November 2002 / Prečítané 2244 krát
Ak áno, vzťahuje sa na vás zákon č. 317/92 Zb. o dani z nehnuteľností, tretia časť - Daň z bytov. Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo vlastník nebytového priestoru v bytovom dome. Po prijatí Zmluvy o prevode, prípadne kúpe družstevného bytu a listu vlastníctva z Katastrálneho úradu je fyzická alebo právnická osoba povinná oznámiť túto skutočnosť o nadobudnutom vlastníctve správcovi dane z nehnuteľností v termíne do 30 dní. Pre vznik daňovej skutočnosti je rozhodujúci dátum povoleného vkladu na pečiatke Katastrálneho úradu, ktorá býva umiestnená na prvej strane Zmluvy o prevode alebo kúpe bytu. Daňovník, ktorý nadobudol byt do osobného vlastníctva podľa zákona NR SR č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov si môže uplatniť nárok na oslobodenie od platenia dane z nehnuteľností na obdobie 5 rokov. Oslobodenie sa uplatňuje podaním daňového priznania a vzťahuje sa len na prvého vlastníka. Ďalšou podmienkou oslobodenia je, že byt sa nesmie používať na podnikateľskú, prípadne inú zárobkovú činnosť. Ďalší vlastník bytu je už platcom dane z nehnuteľností. V súčasnosti je sadzba dane za byt v centre 3,50 Sk a mimo centra 3,20 Sk. Povedzme za dvojizbový byt o výmere 50 m2 v lokalite Za hradbami je daň z nehnuteľnosti 160 Sk. Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane (Mestský úrad Pezinok, odd. dane z nehnuteľností, II. posch. č. dv. 20c) do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
Bližšie informácie o dani z nehnuteľností sú vo Všeobecne záväznom nariadení č.7/2002 o určení sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2003.

Ohodnoťte článok: