Samosprávny orgán Mestská školská rada

ĽB / November 2002 / Prečítané 1694 krát
   Prechodom kompetencií na obce a mestá v oblasti školstva vznikol na území mesta Pezinok samosprávny orgán Mestská školská rada. Jej voľbu uskutočnili predsedovia rád škôl zo základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy v Pezinku. Zloženie jedenásťčlennej rady je nasledovné: Mgr. Ľudmila Benčúriková - nominovaná za Mesto Pezinok - predsedníčka, Ing. Ján Butko - nominovaný za katolícku cirkev - podpredseda, Katarína Suhayová - nepedagogický pracovník - tajomníčka, členovia - Mgr. Michal Beláň - nominovaný za OÚ OŠMaTK, Mgr. Božena Mizerová - nominovaná za odborovú organizáciu, PhDr. Tatiana Prešinská - pedagóg ZŠ, Jarmila Gaštanová - pedagóg MŚ, Daniela Šiandorová - rodič z MŠ, Ing. Pavol Jurkovič - rodič z MŠ, Ing. Danica Tomašových - rodič zo ZŠ, Ing. Valéria Federová - rodič zo ZŠ.
Mestská školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom. Vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov mesta z pohľadu školskej problematiky.
S námetmi, pripomienkami, návrhmi sa môžete obracať na jednotlivých členov.

Ohodnoťte článok: