Spýtali sme sa primátora mesta Ing. Ivana Pessela

redakcia / Október 2002 / Prečítané 2562 krát
Pán primátor, rekonštrukcia Starej radnice sa pomaly končí a čo nevidieť bude odovzdaná do užívania. Čo všetko tomu predchádzalo a kedy sa občania mesta dočkajú jej otvorenia?

- Na základe výsledkov ostatného kontrolného dňa 16. októbra sa začalo preberacie konanie, čo je predpokladom na vypísanie kolaudačného konania a ak všetko dobre dopadne oficiálne rekonštruovanú Starú radnicu našim občanom odovzdáme koncom novembra alebo začiatkom decembra. A čo tomu predchádzalo?
To čo naši občania mali možnosť pozorovať počas rekonštrukcie od minulého roku je prakticky len vrcholom viacročnej práce mesta, projektantov, orgánov pamiatkovej starostlivosti, štátnej správy a ostatných zainteresovaných inštitúcií. Radnica bola zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok 17.7. 1963. Prakticky od tohto času sa mesto snažilo nájsť spôsob jej rekonštrukcie.
Ako prvá bola do prevádzky znovu obnovená cesta vedľa Starej radnice.   V tom čase slúžila Okresnému archívu, Ľudovej škole umenia, Klubu dôchodcov, Technickým službám a predajni výsekového mäsa. Prvý vážny krok urobilo mesto v roku 1985, keď v spolupráci s Útvarom hlavného architekta bývalého Okresného národného výboru objednalo v Krajskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave Zámer pamiatkovej obnovy a Architektonický výskum s programom pamiatkových úprav, ktorý bol dopracovaný v roku 1986 pod vedením Ing. arch. Renáty Hriadeľovej a slúžil ako záväzný podklad pre spracovateľa štúdie a projektovej úlohy. Toto od roku 1988 realizoval Stavoprojekt Piešťany pod vedením Ing. arch. Ľubomíra Mrňu a Ing. arch. Bohuslava Perneckého.
Dispozičné riešenie rekonštrukcie rátalo s vytvorením obchodných prevádzok a reštaurácie na prízemí, vytvorením nových prevádzkových priestorov pre Ľudovú školu umenia a obradnú miestnosť mesta na I. poschodí a v podkroví s Mestskou galériou, architektonickým ateliérom a apartmánom pre potreby mesta. Po odsúhlasení projektu orgánmi pamiatkovej starostlivosti novovzniknutý Architektonický ateliér B.P. pod vedením Ing. arch. Bohuslava Perneckého v roku 1995 spracoval Architektonický návrh a zadanie stavby.
V tom istom roku pod vedením Ing. arch. Havlíka bola spracovaná inventarizácia slohových prvkov na stavbe ako podklad na spracovanie Projektu na stavebné povolenie, ktorý spracoval A.A.B.P. pod vedením Ing. arch. Bohuslava Perneckého v roku 1996 a Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku dňa 1.7. 1996 vydal na stavbu stavebné povolenie. Ekonomická situácia mesta však nedovoľovala už v tom roku stavbu začať. Dôležitým impulzom pre začatie stavby bol rok 2000, keď mesto vydalo komunálne obligácie vo výške 30 miliónov Sk a proces realizácie rekonštrukcie Starej radnice sa mohol konečne začať.
V piatok 18. októbra bola slávnostne odovzdaná do užívania nová cesta na Radničnom námestí.   V roku 2001 sa na základe verejnej obchodnej súťaže stal dodávateľom stavby Unicostav Pezinok (riaditeľ Zoltán Raška) a stavebný dozor Portik (riaditeľ Ing. Pavol Skovajsa). Pamiatkový ústav v Bratislave v rámci pamiatkového dozoru menoval Mgr. Elenu Sabadošovú. Pre stavebnotechnické zvláštnosti krovu mesto stavbu zredukovalo s tým, že upustilo od riešenia podkrovia. Galéria sa z podkrovia presunula do plánovaných priestorov obradnej miestnosti a premiestnením Základnej umeleckej školy do iných priestorov vznikli možnosti na vytvorenie reprezentačných priestorov mesta na I. poschodí.
Pre zvláštnosti stavby a množstvo zaujímavých prvkov, ktoré boli odhalené pri rekonštrukčných prácach a požiadaviek Pamiatkového ústavu sa v rokoch 2001 a 2002 vykonal nový reštaurátorský výskum pod vedením akad. sochára Miroslava Rybára, archeologický prieskum pod vedením PhDr. Petra Baxu, dodatkový stavebnohistorický výskum a fotodokumentácia pod vedením Mgr. Eleny Sabadošovej, dodatočný reštaurátorský prieskum interiérov pod vedením akad. sochára Miroslava Polgára a reštaurátorský zámer nástenných malieb pod vedením akad. maliara Juraja Dolnáka a akad. maliara Alexeja Krašeniča.
To všetko si vyžiadalo aby Generálny projektant A.A.B.P. pod vedením Ing. arch. Bohuslava Perneckého prepracoval projekt. Podľa nových statických posudkov od Ing. Kohúta a meraní pohybu stavby realizačný projekt a projekt zmien stavby pred dokončením stavby spracoval Konštrukt pod vedením Ing. Vincenta Kabáta. Mnohé otázky sme museli riešiť takpovediac za pochodu. K tomu prispeli pravidelné týždenné kontrolné dni. Kvalitu prác a výber dodávateľov umeleckých a reštaurátorských prác sledoval nielen stavebný dozor Ing. Pavol Skovajsa, vedúci oddelenia výstavby Ing. Michal Ondrovič, funkcionári mesta, pamiatkový dozor Mgr. Elena Sabadošová ale i kontrolné komisie MsZ.
Výsledky tejto neľahkej dlhodobej tímovej práce všetkých, ktorí sa na príprave a realizácii tejto najvýznamnejšej stavby mesta za posledné obdobie podieľali, budú mať možnosť naši občania a návštevníci mesta posúdiť pri otvorení Starej radnice, keď sa budú môcť dozvedieť i ďalšie podrobnosti o príprave, realizácii stavby ako aj o výsledkoch výskumov. Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa o toto dielo zaslúžili.


Ohodnoťte článok: