Výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / September 2002 / Prečítané 1721 krát

   V čísle 4 občasníka občianskeho združenia Prevencia AD V zdravom meste zo 16.6. 2002 sa autor článku Jaroslav Pavlovič zaoberá aktualizáciou územného plánu mesta (ÚPN). Veľmi nedôstojným spôsobom obviňuje poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) a primátora mesta, že v aktualizácii sú navrhované také zmeny, ktoré sú proti občanom - citujem: "...nelogické rozšírenie a stavebná uzávera Mýtnej ulice, zmena využitia pozemkov pri hradbách pri starej lekárni na Meisslovej ulici. A naopak naši poslanci sa vôbec nezaoberali pripomienkou a návrhmi občanov, napríklad s návrhom zákazu benzínového čerpadla pred bývalú budovu tehelní na Bratislavskej ulici, alebo zákazom dovozu odpadu z Bratislavy, ... a mnohými ďalšími." Sú tam aj ďalšie podstatné nepresnosti a nepravdivé údaje.
Chcem to uviesť na správnu mieru a umožniť občanom, aby si mohli skutočnosti a fakty objektívne overiť.

aktualizácia sa týka farebne vyznačených plôch na mape


Novela stavebného zákona č. 50/76 Zb. z roku 2000 ukladá územnoplánovaciemu orgánu, ktorým je samospráva obce každé 4 roky prehodnotiť a v prípade reálnych potrieb aktualizovať ÚPN. Mesto Pezinok má platný ÚPN z roku 1996. MsZ v decembri minulého roku schválilo návrh zadania na aktualizáciu UPN s tým, že v zadaní sú začlenené aj všetky Mestským zastupiteľstvom schválené výnimky - okrem iných aj zmena funkčného využitia pozemku pri bývalej budove tehelní na Moyzesovej ulici, aby sa priestor v budúcnosti nemohol využiť na stavbu benzínového čerpadla. Verejnou súťažou vybralo spracovateľa aktualizácie - Ing. arch. Pleidla, ktorý z podkladov zadania, platného ÚPN a ďalších podkladov mesta začal prípravné práce na aktualizácii ÚPN. Súčasne sa so všetkými orgánmi začalo prerokovanie zadania. Po komplexnom stanovisku Krajského úradu v máji t.r. MsZ zadanie schválilo. Po dopracovaní návrhu aktualizácie v súlade so schváleným zadaním a stavebným zákonom mesto vyhlásilo verejné pripomienkové konanie na obdobie 45 dní (zákon stanovuje čas 30 dní) a dňa 18.6. 2002 predstavilo návrh aktualizácie ÚPN občanom na verejnom zhromaždení a vyzvalo ich na podávanie pripomienok do 18.7. 2002 na MsÚ (článok J. Pavloviča bol uverejnený 16.6. 2002). Dokumentácia návrhu aktualizácie bola k dispozícii občanom v Oddelení výstavby MsÚ, problémový výkres bol vystavený vo výklade obchodu STAMET na Štefánikovej ulici a výzva na podávanie pripomienok bola uverejnená v Mestskej televízii. Po ukončení verejného pripomienkového konania 18.7. 2002, prerokovaní pripomienok so spracovateľom návrhu a zhodnotením na Oddelení výstavby (spolu bolo podaných 30 pripomienok) sa uskutočnilo ďalšie verejné zhromaždenie občanov, na ktorom tak mesto ako aj spracovateľ návrhu aktualizácie ÚPN oboznámili prítomných občanov mesta s jednotlivými pripomienkami a so spôsobom ich riešenia. V súčasnosti MsÚ ukončuje prerokovanie 21 pripomienok s občanmi, ktorí ich podali, aby sa vyjasnili stanoviská. Tieto boli zapracované do návrhu aktualizácie.
Je potrebné veľmi jednoznačne povedať, že aktualizácia nie je tvorba nového ÚPN, ale doplnenie a reálne zmeny, ktoré od platnosti ÚPN nastali. Týmto krokom sa však nemení celková koncepcia ÚPN a aktualizácia nezasahuje do lokalít, ktoré zodpovedajú reálnym podmienkam jeho platnosti. Aktualizácia v zásade upravuje uplatnené výnimky z ÚPN schválené MsZ a aktualizuje viaceré rezervy ÚPN, ktoré by sa inak mali uplatňovať až po tzv. návrhovom období (po roku 2010). Ide o lokality na rozvoj bývania a najmä o začlenenie do aktualizácie rezervy na skládku komunálneho odpadu pri bývalom ŠM Panholec a vylúčenie lokalít starej a novej jamy tehelní z funkčného určenia na skládkovanie komunálnych odpadov a záväzných častí súčasného ÚPN.
Musím konštatovať, že mesto ako územnoplánovací orgán pri príprave aktualizácie postupuje v súlade s platnou legislatívou a celkový návrh riešenia nepovažujem za hrozbu pre občanov mesta, ktorá sa robí za ich chrbtom, ale naopak za zlepšenie a skvalitnenie ÚPN mesta.
Zo strany pisateľa článku J. Pavloviča je zavádzajúce, že poslanci MsZ a primátor chcú obchádzať občanov a bez ich pripomienok riešiť otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú rozvoja mesta a záujmu jeho občanov.
Prosím občanov mesta, aby dôsledne sledovali prácu našej samosprávy, poslancov, funkcionárov mesta, pracovníkov MsÚ pri zabezpečovaní a príprave úloh zabezpečujúcich rozvoj mesta, aby nemali obavy vysloviť svoj názor, ale sledovali aj prácu tých, ktorí nepresnými a zavádzajúcimi informáciami vnášajú medzi nich nedôveru.


Ohodnoťte článok: