Podnik bytových služieb Pezinok reaguje na anonymný leták

Severín Sandtner / September 2002 / Prečítané 2156 krát
Po vyúčtovaní služieb spojených s užívaním bytov za rok 2001, ktoré spracoval a rozposlal správca bytov Podnik bytových služieb s.r.o. Pezinok v máji 2002, sa na sídliskách 1. mája a Za hradbami šíril leták anonyma, v texte ktorého bol dodávateľ tepla Podnik bytových služieb s.r.o. Pezinok obvinený z toho, že doplatky za teplo boli spôsobené tým, že v cene tepla za rok 2001 bola skrytá aj spotreba vody a tepla krytej plavárne v Pezinku na Komenského ul. 27.
Toto tvrdenie je v celom rozsahu nepravdou, čo potvrdila kontrola vykonaná v mesiacoch júl - august 2002 Správou finančnej kontroly Bratislava. Závery tejto kontroly sú obsiahnuté v protokole č. 187/2002 zo dňa 26.8. 2002. Kontrolný orgán preveroval ceny tepla za rok 2000 a 2001 na všetkých tepelných zdrojoch, ktoré prevádzkuje PBS s.r.o. a taktiež kontroloval správnosť rozúčtovania všetkých ostatných služieb spojených s užívaním bytov (voda, stočné, el. energia, poistné, atď). Podnik bytových služieb s.r.o. Pezinok v oblasti cien tepla a služieb postupoval správne a v súlade s cenovými predpismi platnými v SR.


Ohodnoťte článok: