Hospodárenie mesta

September 2002 / Prečítané 2124 krát
Mestské zastupiteľstvo sa v septembri zaoberalo plnením rozpočtu mesta za I. polrok 2002.
V príjmovej časti bolo plnenie 71 209 tisíc Sk, čo predstavuje 52 percent plánovaných ročných príjmov. Vo výdavkovej časti boli čerpané prostriedky v sume 60 878 tisíc Sk, t.j. 45 percent.
Správu o hospodárení mesta poslanci zobrali na vedomie bez pripomienok.

Ohodnoťte článok: