Reakcia na články uverejnené v občasníku V zdravom meste

Ing. Ivan Pessel / August 2002 / Prečítané 1980 krát
   V ostatnom čísle občasníka V zdravom meste boli uverejnené články autorov Ing. Jaroslava Pavloviča a Mgr. Olivera Solgu o pezinskej skládke odpadov. Vážim si snahu autorov o riešenie zlej situácie na pezinskej skládke. Mesto musí k daným problémom vystupovať zodpovedne, ale musí pri tom vychádzať z objektívnych faktov, z vlastných kompetencií, platnej legislatívy a schválených dokumentov. Preto sú niektoré časti článkov veľmi nepresné. I keď nie som zástancom polemiky cestou médií, nedá mi, aby som niektoré veci neuviedol na pravú mieru. V článku pána Pavloviča sa píše: "Už pred rokom som navrhoval, aby sa v Pezinku zakázalo ukladanie nielen nebezpečného odpadu, ale aj odpadu zo spaľovní". Pritom pán Pavlovič a poslanci MsZ veľmi dobre vedia, že Ústavný súd rozhodol o zrušení časti Všeobecné záväzného nariadenia mesta (VZN) o zákaze dovozu odpadu na územie mesta bez predchádzajúceho súhlasu MsZ a tým umožnil ukladanie aj spomínaných odpadov na pezinskú skládku bez možnosti zásahu. Pán Solga v závere článku uvádza: "Riešenie novej skládky sa malo začať už dávno (viď Trnava), lenže to by sme museli všetci mať snahu riešiť problémy nielen na rok či jedno volebné obdobie, ale na dvadsať-tridsať rokov dopredu. Doteraz to bolo to staré známe: Po nás potopa!". Aj pán Pavlovič ako vedúci útvaru správy mesta do ktorého kompetencie spa
dalo i životné prostredie a územné plánovanie i pán Solga ako poslanec MsZ a člen MsR sa aktívne zúčastňovali na príprave a schvaľovacom procese tvorby nového Územného plánu sídelného útvaru Pezinok (ÚPN). Príprave a schváleniu predchádzalo spracovanie Mestského územného systému ekologickej stability (MÚZES), prieskumy a rozbory územia a verejné prerokovanie konceptu riešenia ÚPN. Vo všetkých prípravných a schválených dokumentoch je priznaná súčasná skládka Pezinských tehelní a vybudovanie novej skládky odpadov v novej tehliarskej jame, ako i rezerva na budovanie novej skládky po návrhovom období ÚPN po roku 2010 v lokalite Panholec. Po schválení ÚPN v MsZ v roku 1996 bolo schválené VZN o záväzných častiach ÚPN do ktorých sú začlenené lokality súčasnej skládky a plánovanej novej skládky v novej jame. Samospráva mesta pri presadzovaní záujmov občanov musí rešpektovať platnú legislatívu a postupovať len v intenciách zákona a svojich kompetencií, čo v plnej miere aj robí. Staré známe príslovie hovorí, že po vojne je každý vojak generálom, preto považujem vyjadrenia p. Pavloviča a p. Solgu za politický populizmus.
Áno je pravdou, a samospráva mesta si je toho vedomá, že súčasne platný ÚPN vo svojich záväzných častiach pre stanovenie lokalít na ukladanie odpadov aj vzhľadom na meniace sa skutočnosti, nový zákon o odpadoch, podnety občanov a občianskych združení, je prekonaný. Preto MsZ v roku 2001 vyhlásilo a vyhodnotilo súťaž na spracovanie aktualizácie ÚPN, ktorý sa v súčasnosti realizuje a pripravuje na verejné pripomienkové konanie. V zadaní pre aktualizáciu je jednoznačná požiadavka o vyčlenení súčasných lokalít na ukladanie odpadov (stará a nová jama) a prehodnotenie lokality Panholec z obdobia po návrhovom (po roku 2010) do aktualizácie, čím sa vytvoria reálne podmienky na vybudovanie bezpečnej ekologicky neškodnej skládky odpadov s účasťou mesta.
Pre mňa a samosprávu mesta je potešiteľné, že občianske združenie Prevencia AD sa aktívne popri propagačných akciách mesta cestou Pezinčana a TV Pezinok podieľa na propagácii separovaného zberu odpadov. Mesto Pezinok realizuje systém separovaného zberu komunálneho odpadu od roku 1993 celoplošne a podľa našich informácií je jediné v SR s takýmto dosahom. Podiel separovaných zložiek sa pohybuje okolo 18 percent. Zatiaľ ostáva trvalým problémom umiestňovanie jednotlivých komponentov (papier, sklo). Nový zákon o odpadoch vytvára podstatne lepšie podmienky na uplatňovanie tohto systému. Vzhľadom na vysokú flexibilnosť pezinského systému za lepšieho pochopenia občanov je možné ho rozšíriť aj o separáciu plastov o čom samospráva už dlhšie uvažuje. Nový zákon o odpadoch však so sebou prináša i negatívny ekonomický dosah na občanov. Na rozdiel od predchádzajúceho zákona, za tvorcu odpadu sa považuje občan a samospráva zodpovedá za likvidáciu odpadu. Občan by mal platiť za odvoz a uloženie odpadu (doteraz uloženie odpadu hradilo mesto). Zákon umožňuje stanoviť ročné poplatky až do výšky 1200 Sk na občana, podľa trvalého bydliska. Ekonomické prepočty preukázali, že pri tzv. nulovom variante by vychádzal poplatok na občana asi 430 Sk na rok. MsZ pri stanovení poplatkov vychádzalo zo skúseností pri kvalite separovaného zberu a v zástavbe rodinných domov stanovilo poplatok na občana 250 Sk/rok a v sídliskovej zástavbe, kde separácia dosahuje nízke percento, 350 Sk na občana. Mesto zo svojho rozpočtu dotuje likvidáciu odpadov ročne sumou asi 3 200 tisíc Sk. Vzhľadom na to neuvažuje zatiaľ o diferenciácii poplatkov.

   Vo vyspelých štátoch dosahuje separácia komunálnych odpadov asi 40 - 50 percent. V našom meste pri zavádzaní systému to bolo 30 - 35 percent, ale v súčasnosti iba 18 percent. Motiváciou pre každého občana by mali byť najmä ekologické a ekonomické hľadiská. To, čo netreba uložiť na skládku, netreba platiť (ceny za skládkovanie odpadu podľa kategórie sa pohybujú od 600 Sk/t do niekoľko tisíc Sk/t), tým je možné znížiť i celkové náklady na likvidáciu, ktoré sa môžu premietnuť i do poplatku pre občana. Z ekologického hľadiska je významné využitie separovaných komponentov vo výrobe a zníženie ekologického zaťaženia prírodných zdrojov.
Veľmi negatívnym javom a nielen v našom meste je vytváranie tzv. čiernych skládok odpadov na okrajoch mesta, v lese a v prírodnom prostredí vôbec. Mesto má zmapované miesta týchto skládok a je ich viac ako 20. Najväčšie z nich sú Za dráhou, na ceste do Limbachu pri Dubovom vŕšku, pod Líščou horou a vo viniciach nad Grinavou. Mesto pravidelne dvakrát ročne organizuje akcie na likvidovanie veľkoobjemových odpadov od občanov rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov po celom meste s cieľom znížiť podiel tvorby čiernych skládok. Bohužiaľ sa to veľmi nedarí. Na likvidáciu týchto skládok vydáva mesto ročne viac ako 100 tisíc Sk. I v tomto roku sa budú postupne likvidovať viaceré takéto skládky.
Som presvedčený, že i aktivita občianskeho združenia Prevencia AD vyhlásením súťaže pre občanov v separácii odpadov pomôže zvýšiť jej kvalitu a postupne znižovať nielen ekonomickú zaťaženosť mesta a občanov, ale i ekologickú zaťaženosť nášho územia.


Ohodnoťte článok: